Sökning: "municipal activities"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden municipal activities.

 1. 1. Med kulturen som (värdeskapande) hyresgäst. En etnografisk studie om Göteborgs Stads arbete med kultur, lokaler och stadsplanering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ida Kjellberg; [2019-07-01]
  Nyckelord :kultur; demokrati; lokaler; stadsplanering; stadsutvecklingsstrategier; kulturplanering; autenticitet; entreprenörsurbanism; gentrifiering; marknadshyror; culture; democracy; urban development strategies; cultural planning; urban planning; authenticity; entrepreneurial urbanism; gentrification; market rental;

  Sammanfattning : The city of Gothenburg is currently carrying out a major development project, River City (Älvstaden). As a consequence of the development, affordable premises that artists are in need of for practicing cultural activities are disappearing. LÄS MER

 2. 2. Tio år med kommunalt veto vid prövningen av vindkraft – är det dags för en förändring?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenni Ståhl; [2019]
  Nyckelord :Vindkraft; kommunal tillstyrkan; tillståndsprövning; kommunalt planmonopol; kommunal självstyrelse; miljöfarlig verksamhet; miljöbalken; plan- och bygglagen; regeringsformen;

  Sammanfattning : In 2009, the Swedish legislation regarding the administrative procedure applicable to onshore wind energy was amended, in part to increase wind power production, but also to fulfill the requirements in regard to the administrative procedures for renewable energy activities in the 2009 Renewables Directive. As a result, the dual permit and approval procedures under the Plan and Building Act and the Environmental Code were replaced with a procedure through which large onshore wind power installations are only assessed under the Environmental Code—and thus, only by the relevant County Administrative Board. LÄS MER

 3. 3. Vad uttrycktes om den nya bibliotekslagen? : En diskursanalys av de kommunala bibliotekens remissvar på nya bibliotekslagens promemoria

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Magnus Kellner; [2019]
  Nyckelord :library; municipal library; library law; discourse analysis; Sweden; the new library law.; bibliotek; kommunala bibliotek; bibliotekslagen; diskursanalys; Sverige; nya bibliotekslagen;

  Sammanfattning : While libraries are an actively supported institution in Sweden there is no distinct notion on of what their purpose should be. The purpose of this thesis is to clarify the discourse expressed in the referral responses to the memo-randum of the new library law, regarding the purpose and task of the public libraries in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Integration av sensorteknik i underhållsprocessen för vinterväghållning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Fanny Kohberg; [2019]
  Nyckelord :winter road maintenance; maintenance process; process mapping; sensor technology; vintervägunderhåll; underhållsprocess; processkartläggning; sensorteknik;

  Sammanfattning : Winter road maintenance is a necessity during the winter in Sweden, since the weather reduce traffic safety and accessibility, which have great impact on people and society in general. Unlike the degradation process of paved road surface and subgrade, that develops slowly over several years, the general state of the winter road can change significantly within a couple of hours, thus demanding more of road maintenance organisations when it comes to planning and initiating maintenance actions. LÄS MER

 5. 5. Somliga gator är somriga gator - En jämförande studie av Sveriges sommargågator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Vera Esaiasson; [2019]
  Nyckelord :Sommargågator; temporär urbanism; tillfällig urbanism; sommarga-tor; flexibel urbanism; tillfällig anvädning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A summer street is created by temporarily closing the car traffic on a street during the summer months. The pedestrians get access to the entire street and the liberated space can be used for activities, greenery, benches, bike parking, art and by restaurants. During recent years major cities have made the concept known to the general public. LÄS MER