Sökning: "om konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 1807 uppsatser innehållade orden om konflikt.

 1. 1. Social integration av barn med autism i den svenska kommunala grundskolan - Sociala relationer och acceptans mellan barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Cabdinasir Mohamed; [2024-02-14]
  Nyckelord :Social integration;

  Sammanfattning : Sedan 2011 allt fler barn med autism tas emot idag i den svenska grundskolor eftersom de inte längre har rätt till grundsärskolan utan signifikanta intellektuella funktionsnedsättningar (SFS, 2010:800). Dock, vissa studier har visat att barn med autism i grundskolan är ensamma och är mindre accepterade av sina kamrater (Chamberlain et al; 2007). LÄS MER

 2. 2. Konflikt eller borgfred? En studie av relationen mellan regering och riksdag under det svenska EU-ordförandeskapet första halvåret 2023

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Michael Holmberg; [2024-01-26]
  Nyckelord :Politisk konfliktnivå; Parlamentarisk opposition; Parlamentariska roller; EU-ordförandeskap; Riksdag; Regering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att genomföra en fallstudie av det svenska EUordförandeskapet under det första halvåret 2023, med fokus på hur de politiska konflikterna mellan regering och riksdag utvecklades. Utifrån detta syfte formuleras tre forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 3. 3. Natura 2000-områdens roll i omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Larsson; [2024]
  Nyckelord :Vattenkraft; Natura 2000; miljötillstånd; miljöåtgärder; nationell plan; elproduktion; reglerförmåga; GIS-analys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör ungefär 45 % av Sveriges elproduktion och har varit en stabil energikälla med lågt koldioxidutsläpp under lång tid. Med ett allt större inslag av intermittenta energislag i elsystemet, fyller vattenkraften också en viktig funktion med sin reglerförmåga för balansering. LÄS MER

 4. 4. ”Flertalet av mina elever tar till knogarna som första handling vid en konflikt” : En kvalitativ undersökning om lärares arbete med brottsförebyggande insatser

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Filip Krstic; Adam Rydberg; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka lärares arbete med brottsförebyggande insatser i skolan. Genom att utforska och analysera hur lärare uppfattar och implementerar dessa insatser, syftar studien till att ge en djupare förståelse för rollen och effekten av lärarnas bidrag till brottsförebyggande åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Emotioner och konflikt : Identitet och relationer hos den ryska diasporan iSverige efter invasionen av Ukraina

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Eklind; Movitz Robsen; [2024]
  Nyckelord :Russian diaspora; Ukraine war; identity; relationships; understanding of the situation between Russia and Ukraine; Ryska diasporan; Kriget i Ukraina; identitet; relationer; förståelse av kriget i Ukraina;

  Sammanfattning : The Russian invasion of Ukraine has affected millions of people in different ways. The everyday lives of Russians has changed significantly. Our purpose in this study is to explore the experiences of Russian immigrants in Sweden. LÄS MER