Sökning: "operationsteam"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet operationsteam.

 1. 1. Operationsteamets preventiva åtgärder för att förhindra uppkomst av trycksår i det perioperativa förloppet : En observationsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Helmer; Malena Lindstedt; [2021]
  Nyckelord :Lidande; operationsteam; perioperativ; prevention; säker vård; trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador är ett stort problem inom hälso-och sjukvården, där trycksår är en utav de vanligaste komplikationerna. Det är vanligt förekommande att trycksår uppstår till följd av operation, då patienten är extra utsatt. Detta kan för den enskilda patienten leda till ett väsentligt lidande och smärta. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors följsamhet av WHO:s checklista för säker kirurgi

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Emma Hosio; Emma Rydahl; [2021]
  Nyckelord :Operationsteam; WHO:s checklista för säker kirurgi; följsamhet; enkät; tvärsnittsstudie; SPOR;

  Sammanfattning : Bakgrund: WHO:s checklista för säker kirurgi har använts i Sverige sedan 2009 som en del i att öka patientsäkerheten i samband med kirurgi. God kommunikation inom teamet, utbildning i användandet samt stöd från chefer och ledning har i tidigare forskning varit markörer för en god följsamhet till checklistan. LÄS MER

 3. 3. Vilken information har patienter som skall genomgå elektiv kirurgi behov av?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Hares; [2021]
  Nyckelord :Elective surgery; information; information needs; preoperative; surgical nurse; Elektiv kirurgi; information; informationsbehov; operationssjuksköterska; preoperativ;

  Sammanfattning : Den information som operationssjuksköterskan förmedlar till patienten före, under och efter en elektiv kirurgisk operation kan minska patientens oro och risken för operativa komplikationer. Rätt information kan även minska antalet inställda elektiva kirurgiska ingrepp, förkorta patientens vårdtid samt minska antalet vårdskador och användningen av smärtmedicinering. LÄS MER

 4. 4. Operationsteamets upplevelser av kommunikationssvårigheter : - En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Kulp; Sini Kriikkula; [2021]
  Nyckelord :Communication failure; experience; operating team; patient safety; teamwork; Kommunikationssvårigheter; operationsteam; patientsäkerhet; teamarbete; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteamet består av olika professioner som alla utgör en viktig del i arbetet. För att tillvarata allas unika kompetens krävs ett effektivt samarbete och informationsutbyte. LÄS MER

 5. 5. Varför öppnas dörren? En systematisk litteraturöversikt om orsaker bakom dörröppningar på operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Nordström; Frida Olsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; operationssal; orsak; dörröppning; infektion; patientlidande; patientsäkerhet; operationsmaterial; kommunikation; operationsteam;

  Sammanfattning : Background: Current research shows significance that the frequency of door openings is highin the operating room, these affects the air quality negatively. Every unnecessary dooropening put the patient at a real risk of being affected of a postoperative wound infection. LÄS MER