Sökning: "oskälighet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet oskälighet.

 1. 1. Skäl att fundera på oskälighet - En studie om avtalsvillkorsdirektivets genomslag i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Carlsson; [2020]
  Nyckelord :avtalsrätt; EU-rätt; konsumenträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur avtalsvillkorsdirektivet påverkar bedömningen av oskäliga avtalsvillkor i avtal mellan konsument och näringsidkare i svensk rätt. Direktivet består av artiklar som anger vad som ska utgöra ett oskäligt avtalsvillkor samt de konsekvenser som följer av ett sådant avtalsvillkor. LÄS MER

 2. 2. Om skälig tolkning och tolkning av skälighet - En analys av sambandet mellan skälighet och den gemensamma partsviljans betydelse i avtalstolkningen och generalklausulen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Reimer; [2018]
  Nyckelord :Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Skälighet; Oskälighet; Tolkning; Avtalstolkning; Generalklausulen; Avtalsfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen tar upp sambandet mellan skälighet och den gemensamma partsviljan inom ramen för jämkning och avtalstolkning. Frågeställningarna innefattar främst i vilken mån som partsviljan beaktas inom ramen för jämkning, samt i vilken mån skälighetsöverväganden görs inom ramen för avtalstolkning. LÄS MER

 3. 3. Är skiljeklausulen "unconscionable"? - En komparativ studie av Sverige och USA gällande oskäliga skiljeklausuler i kommersiella avtalsrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tove Bergman Olsson; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; komparativ rätt; skiljeklausuler; oskäliga; USA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska affärsjuridiken har utvecklats under de senaste decennierna. Influenser har med största sannolikhet hämtats från den internationella arenan och det syns en tydlig tendens mot en utveckling i samma riktning som den amerikanska avtalsrätten. LÄS MER

 4. 4. Ändrade förhållanden i långvariga avtal enligt relationsorienterad kontraktsteori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Engström; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; rättsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Långvariga avtal präglas av en ökad risk för att ändrade förhållanden påverkar avtalsrelationen. Avtalen medför en utökad lojalitetsplikt, speciellt om avtalet ger uttryck för samverkan mellan parterna i det långvariga avtalet. Det inverkar på den rättsliga bedömningen när ändrade förhållanden inträffar. LÄS MER

 5. 5. Ansvarsbegränsande friskrivningsklausuler inom kommersiella avtal och konsumentavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Friskrivningsklausul; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konsumentens ställning i avtalsförhållande har försvagats efter HD:s avgörande NJA 2017 s. 113. Detta då ett avtalsvillkor som innebar en begränsning av näringsidkarens skadeståndsskyldighet ansågs fortsatt gällande i avtalet. LÄS MER