Sökning: "patient´s needs of preoperative information."

Hittade 3 uppsatser innehållade orden patient´s needs of preoperative information..

 1. 1. Preoperativ information inför cancerkirurgi : - Patienters erfarenheter- En kvalitativ deskriptiv intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Nursing; colo-rectal cancer; patient´s needs of preoperative information.; Personcentrerad vård; kolorektal-kirurgi; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inför ett kirurgiskt ingrepp erhålls information kring pre/intra/post – operativa rutiner. Det är inte helt klarlagt hur patienter uppfattar och kan ta till sig denna information. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av preoperativ information inför kolo-rektal cancer kirurgi. LÄS MER

 2. 2. Patientkännedom i den perioperativa vården : En intervjustudie med operationssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Bexell; Agnes Ulvegard; [2017]
  Nyckelord :perioperative nursing; operating room nurse; nursing process; content analysis; perioperativ omvårdnad; operationssjuksköterska; omvårdnadsprocess; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Introduktion: Operationssjuksköterskan ansvarar för en god och patientsäker perioperativ omvårdnad. Preoperativ personcentrerad information är en förutsättning för att kunna tillgodose patientens unika behov och främja kontinuitet i vården. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder som kan minska patienters preoperativa oro

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Paula Johansson; Linda Holmberg; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som ska genomgå elektiva operationer kan uppleva preoperativ oro och ångest. Preoperativ oro kan grundas i bristande information, tanken på att mista kontrollen samt vistelse i okänd miljö. LÄS MER