Sökning: "poliser"

Visar resultat 1 - 5 av 445 uppsatser innehållade ordet poliser.

 1. 1. Hur poliser lär sig hantera stressfyllda situationer : En fängslande studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Oskar Fredlander; Jonathan Melbye; [2019]
  Nyckelord :polis; informellt lärande; formellt lärande; stressfyllda situationer; praktikgemenskaper;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka polisers upplevelse över hur de lär sig att hantera stressfyllda situationer med utgångspunkt i det formella och informella lärandet. Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: Hur upplever poliser att de förbereds för dessa stressfyllda situationer under sin utbildning? Hur lär de sig hantera dessa stressfyllda situationer när de sedan börjar tjänstgöra som poliser och vilken roll spelar här det informella lärandet? Vilken form av lärande upplever poliserna har störst inverkan på hur de i praktiken kan handskas med de stressfyllda situationerna? Hur visar det sig? För att besvara frågeställningarna genomfördes 7 stycken semistrukturerade intervjuer med poliser som jobbar med stressfyllda situationer. LÄS MER

 2. 2. ”Lilla gumman” - En kvalitativ undersökning av kvinnliga polisers upplevelse av att arbeta i ett mansdominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Josefine Lindborg; [2019]
  Nyckelord :Hegemonisk maskulinitet; kvinnliga poliser; mansdominerat yrke; Polismyndigheten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sedan kvinnor först fick antas till polisutbildningen på samma villkor som män har fler kvinnor blivit poliser i Sverige. Det har gått 62 år sedan dess men det råder än idag inte en jämn könsfördelning inom myndigheten. Endast 33% av alla svenska poliser var kvinnor i augusti 2018 (se bilaga 2). LÄS MER

 3. 3. Bedömning av korrekthet i vittnens utsagor : Kan detta förbättras genom minnesledtrådar?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Johan Baryawno; [2019]
  Nyckelord :minne; vittnen; minnesledtrådar; vittnesbedömningar;

  Sammanfattning : I många brottmål är vittnets utsaga det enda existerande bevis som finns tillgängligt, därför är ett korrekt uttalande av ett vittne av stor betydelse. Denna studie undersökte bedömningen av korrekthet i vittnesutsagor, vilket är en relevant aspekt och har en avgörande roll för utgången av brottmål. LÄS MER

 4. 4. Med livet som insats -En kvalitativ studie om polisers psykosociala arbetsmiljo samt dess paverkan pa frivilliga uppsagningar inom polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emilia Miller; Johanna Talbäck; [2019]
  Nyckelord :Swedish police; psychosocial work environment; turnover; voluntary turnover;

  Sammanfattning : Turnover of personnel within the Swedish Police Authority has during the last few years increased and there is today a lower number of police officers working in the field (SVT, 2018b). This lack of personnel can be explained by a decreased interest in applying for the police academy as well as more officers deciding to voluntarily terminate their employment (SVT, 2018a). LÄS MER

 5. 5. Varför poliser lämnar polisyrket - en kvalitativ undersökning om varför poliser väljer att lämna polisyrket samt vilka åtgärder som Polis-myndigheten behöver vidta för att öka sin attraktivitet som arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Julia Jonasson; Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Polismyndighetens omorganisation 2015; attraktiv arbetsgivare; kompetens; kompetensutveckling; utvecklingsmöjligheter; ledarskap; organisation; arbetsvillkor; arbetsmiljö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i före detta polisers upplevelser, beskriva och analysera, varför poliser i yrkesverksam ålder väljer att lämna polisyrket samt deras uppfattning över vilka åtgärder Polismyndigheten behöver vidta för att bli en attraktivare arbetsgivare. Vi har utfört en kvalitativ forskningsstudie med ett hermeneutiskt perspektiv, där det teoretiska och empiriska materialet har behandlats med en abduktiv ansats. LÄS MER