Sökning: "porous pavements"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden porous pavements.

 1. 1. Bullerreducerande beläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Max Filinic; [2020]
  Nyckelord :Lågbullerbeläggningar; bullerreducerande beläggningar; ansvarsform; ABD; teknisk och akustisk livslängd; stenlossning; Huskvarna; Flädie E6.02; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bulleremission från vägtrafik är på många ställen i Sverige ett påtagligt problem. Många fastigheter och rekreationsområden ligger så nära vägnätet att de utsattas hälsa och livskvalitet riskerar att försämras vid långvarig exponering. LÄS MER

 2. 2. Porous asphalt as a method for reducing urban storm water runoff in Lund, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gea Hallen; [2017]
  Nyckelord :PCSWMM; urban flood modelling; porous asphalt; Physical geography and Ecosystem Science; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Flooding is a major risk to the ever increasing urban population, posing a threat to human lives but also causing traffic interruptions, economic losses and pollution. Built up areas are prone to flooding due to the changes of previously pervious surfaces being covered by buildings and impervious pavements, such as asphalt. LÄS MER

 3. 3. Porous Asphalt Clogging Performance Under Swedish Conditions

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Fuad Ahmed; [2015]
  Nyckelord :Air voids; clogging; noise; porous asphalt; X-ray; maintenance; Hålrum; igensättning; buller; bullerreducerande beläggning; tomografi; rengöring;

  Sammanfattning : Porous asphalt has gradually gained a lot of popularity in the past ten years for its ability to reduce traffic noise, especially noise generated between tire and road surface. The acoustical absorption properties are mainly due to the pore structure and the texture of the mixture. LÄS MER

 4. 4. Gräsarmering på villagator : möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Stenberg; [2013]
  Nyckelord :dagvatten; gräsarmering; porous pavements; avlopp; water management; rainwater; LOD; hållbar dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Idag sker det förtätningar i den urbana miljön vilket bidrar till en ökad andel hårdgjorda ytor inom dessa områden. Det är även ett växande fenomen inom villaområden att anlägga hårdgjorda ytor med ogenomsläppliga fogar på tomtens framsida. LÄS MER

 5. 5. The possibility of utilizing the normal incidence reflection coefficient of acoustic waves to characterize and study porous granular layers

  Master-uppsats, KTH/Väg- och banteknik

  Författare :Hailegiorgis Dinagdae Yared; [2011]
  Nyckelord :non-destructive testing; reflection coefficient; acoustic wave; porous granular;

  Sammanfattning : currently operational non-destructive testing methods for pavements have many drawbacks that need improvement. This thesis investigates the possibility of utilizing the normal incidence reflection coefficient of acoustic waves in characterizing and studying of porous granular materials. LÄS MER