Sökning: "reggio emilia utomhuspedagogik"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden reggio emilia utomhuspedagogik.

 1. 1. Förskollärares syn på förskolegårdens utformning och dess betydelse för barns utveckling och lärande

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Louise Bengtsson; Love Olsson; [2019]
  Nyckelord :Lek; lekmiljö; lärmiljö; pedagogisk miljö; utomhuspedagogik; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att beskriva, problematisera och analysera förskollärares uppfattning om hur utomhusmiljön på förskolegården påverkar barns lek- och lärande. Studiens teoretiska ansats baseras i huvudsak på det sociokulturella perspektivet och på Reggio Emilia pedagogiken. LÄS MER

 2. 2. Matematik i förskolan : Hur arbetar pedagoger med matematik utomhus på förskolor med olika pedagogiska inriktningar (traditionell, i ur och skur och Reggio Emilia)?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Evalott Eriksson; [2010]
  Nyckelord :Learn; mathematic; outdoor education; how the adults view the children; Lärande; matematik; utomhuspedagogik; barnsyn;

  Sammanfattning : In this essay, I have interviewed four pedagogues from three preschools whit different pedagogical purposes. The purpose was to find out how they work with mathematics outdoor. In addition to interviews, I have conducted observations at each preschool. LÄS MER

 3. 3. Hur fungerar kombinationen av Reggio Emilia, utomhuspedagogik i relation till Läroplanen för Förskolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Emma Bergkvist; [2010]
  Nyckelord :Reggio Emilia; Lpfö98;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning var att ta reda på hur kombinationen av Reggio Emilia, utomhuspedagogik fungerar i relation till Läroplanen för förskolan.Jag ville veta vilka möjligheter som finns med detta arbetssätt men även vilka svårigheter som finns. LÄS MER

 4. 4. Utomhusmiljön som en lärandemiljö : Sex förskolepedagogers syn på utomhuspedagogik och utomhusmatematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Naomi Högberg; Ingela Svorstöl; [2009]
  Nyckelord :Outdoor education; outdoor mathematics; outdoor preschool I ur och skur ; Reggio Emilia preschool; Utomhuspedagogik; utomhusmatematik; I ur och Skur; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilka möjligheter samt hinder pedagoger verksamma inom tre olikt profilerade förskolor ser med utomhuspedagogik och utomhusmatematik i förskolans verksamhet samt att lyfta fram likheter och skillnader i pedagogernas synsätt relaterat till förskoleprofilen.En kvalitativ forskningsansats har använts med intervju som metod. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers syn på barns lärande i utemiljö

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Britt-Marie Nilsson; Birgitta Lundè; [2008]
  Nyckelord :Utemiljö; utomhuspedagogik; socialt samspel; lärande;

  Sammanfattning : Vi har genom intervjuer undersökt hur pedagoger på olika förskolor beskriver sin utemiljö och hur de anser att den används av barnen. Vi har ställt frågan hur pedagogerna anser att lärande och social utveckling kan stimuleras på förskolans gård. LÄS MER