Sökning: "revision kvalitativ studie"

Visar resultat 1 - 5 av 453 uppsatser innehållade orden revision kvalitativ studie.

 1. 1. Att orientera sig i den reviderade kursplanen : En kvalitativ studie om hur högstadielärare ser på revideringen kring att orientera sig i Lgr22

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Filip Jeppsson; Alfons Eriksson Gadd; [2024]
  Nyckelord :Att orientera sig; betygskriterier; högstadielärares syn; läroplansteori; revidering;

  Sammanfattning : Orientering är en aktivitet som genomförts under lång tid i Sverige. I relation till skolan har det funnits preciserat i betygskriterierna att eleverna skall bli bedömda i hur de orienterar sig. I övergången från Lgr11 till Lgr22 har detta tagits bort. LÄS MER

 2. 2. Behovet och nyttan med revision: En studie kring hur mindre aktiebolag reflekterar kring revision

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Johansson; Jenny Thanh Luong; [2023-08-18]
  Nyckelord :revisionsplikt; aktiebolag; revision; intressentteori; reflektioner; nyttokostnadsanalys;

  Sammanfattning : Inledning: I ett samhälle där organiserad brottslighet och ekobrott har blivit allt vanligare krävs det ökade resurser till ekobrottsmyndigheten och relaterade funktioner. Den svenska regeringen har påbörjat en utredning för att utreda huruvida det kan göras för att motarbeta att företag och aktiebolag idag används som brottsligt syfte. LÄS MER

 3. 3. Oberoendeproblematiken när revision kombineras med rådgivning i små bolag: En kvalitativ studie om revisorers resonemang kring rådgivnings påverkan på oberoende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Andersson; Marielle Lundvall; [2023-08-18]
  Nyckelord :Revision; revisor; oberoende; revisionsnära rådgivning; fristående rådgivning; principal-agentteorin; analysmodellen; byråjäv;

  Sammanfattning : Oberoende är en avgörande del i revisionsyrket som revisorer måste upprätthålla. Rådgivning inom branschen har ökat de senaste decennierna och därmed även problematiken kring oberoende, inte minst inom små bolag som är den typ av företag som främst är i behov av extern rådgivning. LÄS MER

 4. 4. Ett etiskt perspektiv på revisorns arbetsuppgifter: En kvalitativ studie om hur revisorer reflekterar kring etiska aspekter till följd av implementeringen av artificiell intelligens inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diana Berggren; Nadja Bollström; [2023-08-18]
  Nyckelord :Artificiell intelligens AI ; revision; etik; digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I slutet på 2017 uppmärksammades att kvaliteten på revisionen hade försämrats och att de fyra stora revisionsbyråerna inte längre nådde upp till de standarder som fanns. Användningen av AI inom revisionsbranschen blev därmed en viktig faktor för att öka kvaliteten, och samtidigt öka effektiviteten. LÄS MER

 5. 5. Frivillig revision för mikrobolag: En kvalitativ studie om vilka synpunkter mikroföretagare har om dess för-och nackdelar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Sahla; Sabrin Nuru Mohamed; [2023-08-10]
  Nyckelord :Frivillig revision; mikrobolag; kostnad och nytta;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Normgivare har motstridiga åsikter om frivillig revision för mikrobolag. Branschorganisationen FAR anser att revisionsplikt är viktigt för att upprätthålla förtroendet för näringslivet. LÄS MER