Sökning: "ruderal"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet ruderal.

 1. 1. Från ruderatmark till ruderatpark : gestaltningsprinciper och utmaningar vid tillvaratagande av ruderatmark

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Fredrik Blasberg; Ylva Dahlstedt; [2022]
  Nyckelord :Ruderatmark; Brownfields; Ruderatpark; Spontaneous vegetation; Spontan vegetation;

  Sammanfattning : I takt med ökad urbanisering och rådande förtätningsideal blir ruderatmarker ofta utpekade som platser lämpade för exploatering. Ruderatmarker är ytor som tidigare störts av mänsklig inverkan, ofta banvallar och gamla industriområden. LÄS MER

 2. 2. Could horse grazing be used to restore abandoned fields? : a comparison of the vegetation between horse pastures and abandoned fields, and an inventory of the effects of grazing- history and intensity

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Jantien Vogel; [2022]
  Nyckelord :abandoned field; grazing; horse pasture; functional traits; species richness; vegetation;

  Sammanfattning : Semi-natural fields, created by traditional land-use systems like low-intensity cattle grazing, have high ecological value due to the occurrence of numerous plant species, and their associated faunal communities. In Sweden, this habitat is threatened by both land-abandonment and agricultural intensification. LÄS MER

 3. 3. Urban ruderatmark : som grund för en upplevelserik och artrik vegetation

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carolina Wetterup; [2022]
  Nyckelord :Ruderatmark; spontan vegetation; upplevelsevärde; biologisk mångfald; ståndortsanpassning; växtstrategier; örtartad vegetation;

  Sammanfattning : Ruderatmarker är en vanlig syn i städer med skiftande anspråk som sträcker sig från att ses som en markresurs vid exploatering till att vara en del av städers grönstruktur. Men upplevelsen av ruderatmarker är ofta negativ och de ses som skräpiga och utan estetiska kvaliteter. LÄS MER

 4. 4. Triptych of ruderal architecture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Lokrantz; [2021]
  Nyckelord :nonhuman actors; ownership; property; artistic research; speculative fabulation; science fiction; ruin; ruderal; deterritorialization; reterritorialization; haraway; bennet; stengers; le guin;

  Sammanfattning : The Ruderal Triptych is a narrative, fictional, artistic, research project. It centers itself on questions of ownership as a legal and physical machinery, that works within global extractive economies. I want to question what we are really producing when we produce architecture. LÄS MER

 5. 5. Urban ruderatmark som naturvårdsobjekt

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Milda Holmberg; [2020]
  Nyckelord :brownfield; ruderatmark; miljövård; bevarande; exploatering; föroreningar; naturvärden; biodiversitet; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Ruderatmarker, övergivna impediment som tidigare utvecklats för till exempel bostäder eller industri, som senare återkoloniserats med varierande ekologisk sammansättning är värdefulla för biologisk mångfald i urbana miljöer. Trots att de här markerna ofta har högre artdiversitet än mer intensivt skötta grönområden prioriteras de bort när det finns ett exploateringsbehov. LÄS MER