Sökning: "ruralitet"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ruralitet.

 1. 1. Televisionens Hemvändare och platsen de återvänder till : En analys av Public Service-televisionens skildring av landsbygden och karaktärerna som vänt tillbaka till den

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oscar Söderman; [2020]
  Nyckelord :Public Service; Rurality; Connotation; Hegemony; Stereotype; Public Service; Ruralitet; Konnotation; Hegemoni; Stereotyper;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats analyserar den narrativt skildrade hemvändaren i tre olika tv-serier som sänts på Sveriges Television och ställer frågan: På vilka sätt kan hemvändaren så som den skildras i dessa tre tv-serier identifieras? Serierna som undersökts är Hem till Byn, Skärgårdsdoktorn och Möbelhandlarens Dotter. Alla tre är fiktiva. LÄS MER

 2. 2. Midnattssolens män, norrskenens nycker : Konstruktioner av manlighet i nutida norrländsk litteratur

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tim Bergström; [2019]
  Nyckelord :Queer Studies; Rurality; Norrland; Hegemonic Masculinity; Novels; Queerstudier; ruralitet; Norrland; hegemonisk maskulinitet; romaner;

  Sammanfattning : The image of Northern Sweden has long been subjected to stereotyping, and the stereo­typed image of the Northerner is widely spread in various media contexts within Sweden. Historically, Norrland has been regarded as a wide wilderness, and the Norr­landic literature in turn has typically been studied in terms of the pastoral genre, the romanti­cism of the wilderness, or from an eco-critical perspective. LÄS MER

 3. 3. Interpretability of a Deep Learning Model for Semantic Segmentation : Example of Remote Sensing Application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Adrianna Janik; [2019]
  Nyckelord :Semantic Segmentation; Interpretability; Computer Vision; Deep Learning; Semantisk Segmentering; Datorsyn; Djupt Lärande; Tolkbarhet;

  Sammanfattning : Understanding a black-box model is a major problem in domains that relies on model predictions in critical tasks. If solved, can help to evaluate the trustworthiness of a model. This thesis proposes a user-centric approach to black-box interpretability. LÄS MER

 4. 4. Självförverkligande, eldsjälar och underdogs : en diskursanalys av mediebilder av den svenska landsbygden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Mandus Örarbäck; [2018]
  Nyckelord :Landsbygd; social klass; kulturellt kapital; symboliskt kapital; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker landsbygdens kulturella betydelser genom en kritisk diskursanalys av journalistiska texter. Fokus ligger på hur olika landsbygdsidentiteter konstrueras och hur de förhåller sig till varandra utifrån ett klassperspektiv och Bergs och Lysgårds teori om ruralitet. LÄS MER

 5. 5. Nedläggning av service i levande landsbygder : En studie om servicen och dess föreställningar, utveckling och möjligheter

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Petra Pöyry; [2010]
  Nyckelord :Landsbygd; service; nedläggning; innovation; alternativa lösningar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur de statliga föreställningarna om en fungerande service ser ut och sätta dem i relation till den faktiska utvecklingen på landsbygden, och även att undersöka alternativa lösningar till hur servicen på landsbygden kan bedrivas. Studien har fokuserat på svenska landsbygder generellt och för att söka svar på syftet har statliga myndigheters rapporter och dokument granskats där insikt har erhållits om hur servicen, något normativt bör vara. LÄS MER