Sökning: "samverkan mellan myndigheter och sekretess"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden samverkan mellan myndigheter och sekretess.

 1. 1. Interorganisatorisk samverkan : En kvalitativ studie om hur myndigheter samverkar för att återvinna brottsutbyten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Frida Landin; Magdalena Zawada; [2017]
  Nyckelord :Economic crime; Accounting violation; Tax breaks; Embezzlement; Fraud; Recovery of crime; Secrecy; Inter-organizational collaboration; Ekonomisk brottslighet; Redovisningsbrott; Skattebrott; Förskingring; Bedrägeri; Brottsutbyte; Sekretess; Interorganisatorisk samverkan;

  Sammanfattning : Myndigheter har en central roll i dagens samhälle och många av dem möter vi varje dag vilket gör deras arbete högst aktuellt. Deras ansvarsområden överlappar ibland varandra vilket kräver att de samverkar. Tack vare samverkan kan myndigheterna effektivisera sitt arbete och uppnå bättre resultat. LÄS MER

 2. 2. Sekretess inom skolans särskilda elevstödjande verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nina Linné; [2016]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; offentlig rätt; sekretess; skolans särskilda elevstödjande verksamhet; självständiga verksamhetsgrenar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Till skolan kommer elever med olika förutsättningar för sitt lärande. För en del elever är den ordinarie undervisningen inte tillräcklig för att nå uppsatta läromål. Inom den s.k. LÄS MER

 3. 3. Barn i familjer med missbruk : En kvalitativ studie som belyser högstadiepersonalens roll och stärkande skyddsfaktorer när ett barn växer upp med missbruksproblematik inom familjen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Katja Jakobsson; Liv Widman; [2016]
  Nyckelord :Children of alcoholics; home environment; resilience; school; substance abuse; Barn i famlijer med missbruk; hemmiljö; motståndskraft; skola; alkoholmissbruk; drogmissbruk; barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur skolpersonal på högstadiet upplever sig kunna stärka skyddsfaktorer hos ungdomar som har föräldrar med missbruksproblematik, samt vilken hjälp som finns att ge dessa ungdomar i skolan. Metoden som använts är kvalitativ forskningsansats med inriktning på hermeneutik. LÄS MER

 4. 4. Integritetsskyddet vid myndigheters samverkan : En komparativ studie av Sveriges och Finlands rättsordningar gällande informationsutbyte mellan myndigheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jeanette Engdahl; [2014]
  Nyckelord :information; personlig integritet; privatliv; samverkan; sekretess;

  Sammanfattning : Det finns ett ökat hot för kränkning av den enskildes personliga integritet i dagens informationssamhälle. Både enskilda och stater kan missbruka informationen om den enskildes privata förhållanden i egna syften. Samtidigt har en myndighet behov av informationen som underlag för att utföra välfärdstjänster och ta myndighetsbeslut. LÄS MER

 5. 5. Samverkan – Om svårigheter och sekretessens roll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johan Malmström; Magnus Pilback; [2012-07-02]
  Nyckelord :Samverkan; hinder; sekretess; nyinstitutionell teori; socialtjänst; psykiatri; anmälningsplikt; HVB-hem;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på fem intervjuer med enhetschefer för HVB- hem. Dessa verksamheter är behandlingsverksamheter där huvuddelen av klienterna utgörs av barn och ungdomar, men det förekommer även vuxna som klienter. LÄS MER