Sökning: "skönlitteratur"

Visar resultat 11 - 15 av 1029 uppsatser innehållade ordet skönlitteratur.

 1. 11. ”Nu fattar jag lite mer hur de verkligen hade det och varför det blev så hemskt.” : En kvalitativ studie om högstadieelevers uppfattningar av ämnet historia och om hur de ser på skönlitteratur och film i undervisningen som en väg mot ett ökat historiemedvetande.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marielle Johansson; [2019]
  Nyckelord :Secondary school; history consiousness; novels; films; education; sociocultural perspective; phenomenology.; Grundskolan; historiemedvetande; skönlitteratur; film; undervisning; sociokulturellt perspektiv; fenomenologi.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to an increased awareness of how students perceive the subject of history and how they approach the subject of increasing their awareness, through meeting historical characters in novels and film. I am seeking the answer to what opinions students have about studying history, what experiences they have of novels and film as a means to teaching the subject and how they look at material that give life to the thoughts and feelings of historical people, aiming to increase historical awareness. LÄS MER

 2. 12. Verbprocesser, en del i att vidmakthålla manliga och kvinnliga stereotyper i litteraturen? : Processtypsanalys av fyra manliga och fyra kvinnliga romankaraktärer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Olivia Nielsen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar ämnet kvinnligt och manligt språk som används i skönlitteratur. Tidigare forskning har konstaterat att kvinnor och män talar olika och skriver på olika sätt. Det som tidigare forskning inte kommit fram till är hur manliga och kvinnliga romankaraktärer gestaltas utifrån en analys av verbprocesser. LÄS MER

 3. 13. Högläsning på högstadiet: elever och lärare om högläsning av skönlitteratur

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Elin Åkesson; [2019]
  Nyckelord :högläsning; högstadiet; skönlitteratur; elevers inställning; reading aloud; secondary school; literature; students´ attitude; Svenska; svenskundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka högläsning i dagens svenska skola. Som teoretiskt ramverk används Judith Langers litterära föreställningsvärldar och Lev Vygotskys zone of proximal development. Genom intervjuer med fyra lärare undersöks första syftet. LÄS MER

 4. 14. Etnisk mångfald i illustrationer : En kvalitativ undersökning om etnisk mångfald i illustrationer och hur illustratörer tänker när de skapar illustrationer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lisa Rönnqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Illustrationer i böcker ämnade för barn, både läroböcker och skönlitteratur, innehöll färre karaktärer med mörk hudfärg än ljus hudfärg och karaktärerna med mörk hudfärg hade sällan huvudroller i böckerna. Den här studien ämnade därför att undersöka hur illustratörer går tillväga för att skapa illustrationer av karaktärer med fokus på etnisk mångfald, hur man kan illustrera en variation bland karaktärerna utan att illustrera stereotypiskt och varför det är viktigt att illustrationer innehåller karaktärer med olika etniciteter. LÄS MER

 5. 15. Skönlitteratur i de samhällsorienterade ämnena : Lärares syn på skönlitteratur i undervisningen för årskurserna 4—6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Camilla Hedlöf; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; samhällsorienterade ämnen; årskurs 4—6; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Forskning pekar på att skönlitteratur främjar elevers lärande och utveckling. Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare anser om att använda skönlitteratur som kompletterande läromedel i undervisningen av samhällsorienterade ämnen i årskurs 4—6. LÄS MER