Sökning: "skillnad mellan formell och informell makt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden skillnad mellan formell och informell makt.

 1. 1. Samarbete baserat på avtal eller förtroende? : Fördelningen mellan formell och informell styrning i interorganisatoriska relationer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Isabelle Hallin; Maria Larsson; [2018]
  Nyckelord :Formal control; informal control; contract; trust; interorganizational relationships; cooperation; Formell styrning; informell styrning; avtal; förtroende; interorganisatoriska relationer; samarbete;

  Sammanfattning : Problematisering: Interorganisatoriska relationer är komplexa och problematiska där ekonomiska variabler ska förenas med personliga känslor och värderingar. Det gör att det krävs någon form av styrning för att säkerställa att samarbetsparterna verkar i linje med organisationernas gemensamma intresse och för att motverka opportunistiska beteenden. LÄS MER

 2. 2. Skoldemokratins motsättningar ur deliberativa perspektiv : en studie baserad på intervjuer av sju rektorer för gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Christel Tunebing; [2007]
  Nyckelord :deliberativ demokrati; styrdokument; gymnasiet; rektorer; lärare; elevinflytande; intervjuer; retorik; politik; pedagogik; hermeneutik; formell; informell; individ; kollektiv; makt; pragmatik; etik; konflikt;

  Sammanfattning : Bakgrunden till den här studien är dels att min tidigare studie (Tunebing, 2006) tyder på att det förekommer deliberativa brister under utövande av klassråd i gymnasiet, och dels på att styrdokumenten (Lpo- och Lpf-94) från 1990-talet och framåt till år 2007 starkare betonar vikten av den inre demokratin i skolan. Av styrdokumenten framgår det att skolan ska arbeta med att införa elevinflytande. LÄS MER