Sökning: "skogsmark"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet skogsmark.

 1. 1. Privata skogsägares inställning till klenträdsgallring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :David Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :attityd; skogsbränsle; skogsskötsel; konfliktbestånd; enkätundersökning;

  Sammanfattning : Ökad användning av biobränsle anses betydelsefullt för att nå Sveriges energi- och klimatmål. Från den tillgängliga skogsmarken i Sverige avverkas i princip hela till-växten. Ett sätt att tillvarata mer biomassa är att tillämpa klenträdsgallring, eftersom både klenare stammar och hela trädet ovan stubbe då kan utnyttjas. LÄS MER

 2. 2. Turbiditet för indirekt mätning av metaller i vattendrag

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jennifer Jonsson; [2020]
  Nyckelord :turbidity; metals; water quality; stormwater; indirect measurment; turbiditet; metaller; vattenkvalitet; dagvatten; indirekt mätning;

  Sammanfattning : When stormwater flows from hard surfaces in urban areas it contributes with pollutants to nearby watercourses. Also runoff from rural areas dominated by agriculture and forestry can contribute with nutrients and pollutants to watercourses. LÄS MER

 3. 3. Kan våra jordar rädda klimatet?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :My Knutsson; [2020]
  Nyckelord :Soil organic carbon; carbon sequestration; carbon storage; temperate; land use; agricultural land; pasture land; forest; urban park and Lund; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Reducing greenhouse gas emissions from land use, and increasing carbon storage in soils, is an important climate mitigation strategy. I conducted a literature study based on 174 articles to investigate the potential of temperate forest-, agricultural- and pasture land and urban parks to store carbon in soils; identified measures that could increase their storage potential by increasing the rate of sequestration of atmospheric carbon or slow the rate of carbon loss from soils and vegetation; and used these results to estimate potential carbon uptake by the Municipality of Lund, Sweden to 2030. LÄS MER

 4. 4. Med naturen som grund : ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Fahlgren Brodin; Hanna Peinert; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; förtätning; Hammarparken; gestaltning; park; grön planering; urban miljö;

  Sammanfattning : Enligt FN ska en hållbar utveckling tillgodose dagens behov utan att det sker på bekostnad av framtida generationer. Dagens ideal är den täta och gröna staden, två kontrasterande värden som ofta innebär motsättningar. LÄS MER

 5. 5. En våt klimatåtgärd - möjligheter och konflikter med återvätning av dikade skogbeklädda torvmarker för att minska klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Marika Olsson; [2020]
  Nyckelord :rewetting; peatland; forestry; climate mitigation; greenhouse gases; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Peatlands store substantial amounts of carbon. When drainage of these areas occurs in order to use for practices such as forestry, greenhouse gases (GHG) will be emitted which will enhance climate change. LÄS MER