Sökning: "sociala samspelsprocessen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden sociala samspelsprocessen.

 1. 1. Stöd och stimulans av gemensam lek i förskolan : Ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Helen Aurestrand; Therese Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förhållningssätt; kommunikation; samspel; synsätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa vilka upplevelser och erfarenheter förskollärare har av att uppmärksamma, stödja och stimulera barns behov av stöd i det sociala samspelet i gemensam lek. Det har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv med en hermeneutisk ansats för att kunna tolka samt få en förståelse för hur stöd kan ges i det sociala samspelet i förskoleverksamheten. LÄS MER

 2. 2. Situationer som får mening : En studie av situationer, beskrivna av lärare, kring hur den sociala samspelsprocessen fungerar och vilka faktorer som påverkar.

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Karlsson; [2015]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; resiliens; risk och skyddsfaktorer; skola; sociala samspelsprocessen; sociokulturell;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker situationer, beskrivna av lärare kring den sociala samspelsprocessen. Skolan har vid sidan av ett kunskapsuppdrag också uppdrag runt normer och värden, detta diskuteras däremot mera sällan. LÄS MER

 3. 3. Socioemotionella svårigheter hos barn : En studie om strategier och bemötande av utåtagerande barn i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Mona Mattsson; Jeanette Pierrou; [2013]
  Nyckelord :Barn; bemötande; lärare; strategier; utåtagerande; socioemotionella svårigheter.;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om barn med socioemotionella svårigheter där fokus ligger på utåtagerande barn. I dag har vi en skola för alla vilket innebär att lärarna ska kunna bemöta alla barns olikheter. Vårt syfte är att undersöka hur lärarna bemöter dessa barn samt vilka strategier de använder. LÄS MER

 4. 4. Teoretiska perspektiv på implicit lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Fredrik Håkansson; [2011]
  Nyckelord :implicit lärande; implicit minne; intuition;

  Sammanfattning : Jag har märkt att mina elever har vissa kunskaper som de inte lärt sig under traditionella läroformer; i skolan eller någon annanstans. Det kan vara att de har en känsla för hur film eller musik är uppbyggd, vad som är en snygg bildkomposition, för hur språket talas eller skrivs, eller hur man ska bete sig i olika situationer. LÄS MER