Sökning: "intuition"

Visar resultat 1 - 5 av 564 uppsatser innehållade ordet intuition.

 1. 1. A Case Study on the Limitations of Automated Duplicate Bug Report Detection

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Malte Götharsson; Karl Stahre; [2023-09-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Identifying duplicate bug reports is crucial in software development as it helps streamline the debugging process, reduce redundancy, and enhance overall efficiency. By addressing the challenges associated with existing automated techniques and leveraging testers’ expertise, the tool proposed in this study aims to improve the accuracy of duplicate detection, saving valuable time and resources while ensuring that potential duplicates are not overlooked. LÄS MER

 2. 2. Predictability of Shareholder Return in Medical Device Companies : Investment Decisions from thePerspective of an Investment Firm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Daniel Gröttheim; [2023]
  Nyckelord :Medical device companies; pre-market approval; total return; abnormal return; stock return prediction; market anomalies; free cash flow yield; efficient markets; financial crisis; investment firm; Medicintekniska företag; förmarknadsgodkännande; totalavkastning; abnorm avkastning; aktieavkastningsförutsägbarhet; marknadsavvikelser; avkastning på fritt kassaflöde; effektiva marknader; finanskris; investeringsföretag;

  Sammanfattning : The medical device industry has seen rapid growth in recent years, and the increasing valuations has caught the attention of investors. Although their growth has outpaced many indices, medical device companies’ reliance on capital to finance research, patents, and clinical testing to reach pre-market approval makes due-diligence and the investment research process especially complex. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet för alla : En undersökning av påverkan på tillgänglighet och användbarhet utifrån lagkrav och principer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Saga Elfstadius; [2023]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; tillgänglighet; användbarhet; user experience UX ; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Syftet med utförd studie var att undersöka hur tillgängligheten samt användbarheten av en webbsida påverkas utifrån lagkraven som existerar för den offentliga sektorn samt de designprinciper som är presenterade av Schlatter och Levinson (2013). Webbsidan som valdes till studien var Hagfors kommuns webbsida. LÄS MER

 4. 4. Shape depiction using Local Light Alignment : Evaluating the shape enhancement capabilities of the Local Light Alignment technique at multiple scales

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Edvard Ahlsén; [2023]
  Nyckelord :Shape depiction; Non-photorealistic rendering; Shading; Multiple scales; Formskildring; ickerealistisk rendering; skuggning; skalrymdsmetoder;

  Sammanfattning : Local Light Alignment is a new shading based technique in the field of shape depiction, a field which concerns itself with techniques to represent and enhance the three-dimensional (3D) shape of objects in two-dimensional (2D) visual media. The main idea of Local Light Alignment is to locally adjust the incoming direction of light to create contrast in a way that enhances the perception of shape and surface detail. LÄS MER

 5. 5. Att närma sig ett svårt ämne : En litteraturstudie om vårdpersonals erfarenheter av suicidprevention i primärvården.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Felicia Eliasson; Simone Markgren; [2023]
  Nyckelord :suicide prevention; primary care; health care professionals; experiences; suicidprevention; primärvård; hälso- och sjukvårdspersonal; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än 700 000 liv globalt avslutas årligen till följd av suicid och omkring 45 procent av de som dör till följd av suicid har uppsökt primärvård månaden innan. Få studier har dock belyst vårdpersonalens perspektiv på suicidprevention i primärvård. LÄS MER