Sökning: "spanska resa"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden spanska resa.

 1. 1. Språkutbyte- en viktig motivationsstrategi? : Sex elevers upplevelser av språkutbytet som en signifikant strategi i deras motivation i ämnet spanska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Caroline Svensson; [2015]
  Nyckelord :Språkutbyte; motivationsfaktorer; attityd; värde; bekräftelse; yttre motivation; inre motivation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker sex elevers upplevelser av ett språkutbyte som betydelsefullt för deras motivation i spanska. Lärande och motivation hör ihop och motivationsarbetet  med eleverna är enormt viktigt i skolan. Därför är det viktigt att finna olika motivationsstrategier som ökar elevernas lust till att lära. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar av spanska : En undersökning om gymnasisters uppfattningar av spanskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Petter Birgersson; [2011]
  Nyckelord :fenomenografi; elevuppfattningar; kvalitativ metod; moderna språk; spanska; intervju;

  Sammanfattning : Det här är en studie av gymnasieelevers uppfattningar av undervisningen i spanska. Undersökningen syftar till att ta reda på elevernas skäl att välja spanska, vad de har för syn på sin egen språkanvändning och vad de har för ämnesmässigt fokus när de studerar. LÄS MER

 3. 3. Star of Hope International : Fundacion Evangelica El Buen Pastor, Presidencia Roque Saenz Peña Argentina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Södertörns högskola

  Författare :Sonja Rosina Ayeb Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Argentina; Kulturstudier; Biståndsarbete; Fadderverksamhet; Minoritetsproblematik;

  Sammanfattning : Praktik som en del av min utbildning var inte enbart ett försök att tillämpa min kunskap på arbetsmarknaden utan även en försvarsstrategi. För mig har praktiken verkat underlättande då utvecklingen ifrån skolbänken till arbetslivet naturliggjordes. LÄS MER