Sökning: "statsvetenskap kvantitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden statsvetenskap kvantitativ.

 1. 1. HIT, MEN INTE LÄNGRE : En struktureringsteoretisk analys av samhällskunskapslärares yrkesetiska gränsdragningar baserad på deras uppfattningar av ämnets övergripande syfte i förhållande till ämnesplanen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Betty E. Liliansdotter; [2021]
  Nyckelord :samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; yrkesetik; struktureringsteori; samhälle; ämneslärare;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att urskilja en yrkesetisk gräns baserat på samhällskunskapslärares uppfattning av ämnets övergripande syfte i förhållande till ämnesplanen. Om en gränsdragning existerar syftar studien också till att, i relation till innehållet så som det presenteras i ämnesplanen, synliggöra var den gränsen går. LÄS MER

 2. 2. SVT - "Vänsterliberal smörja"? : En kvantitativ innehållsanalys om partiskhet i SVT:s nyhetsrapportering under regeringsbildningen 2018-2019

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sebastian Alderblad; [2021]
  Nyckelord :Partiskhet; Gestaltning; Vinkling; Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; SVT; Regeringsbildning; Public Service;

  Sammanfattning : The  aim  of  this  study  sought  to  explore  bias  during  the  period  of  the Swedish government  formation of  2018–2019. By  using  a method of  quantitative content analysis the  thesis examines the  frequency  of  favorable and unfavorable  news published by  Swedish  public service  as well  as  measuring  how  the general newscycle were  percieved  in terms of  the  theoretical  framework known as ”framing”. LÄS MER

 3. 3. Människors partival utifrån sitt ekonomiska intresse : En kvantitativ undersökning om människor röstar rationellt utifrån klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tor Bark; [2020]
  Nyckelord :Rational Choice; Ekonomiskt intresse; Partival;

  Sammanfattning :   The different factors behind why people vote as they do have been researched for a very long time. Ever since Anthony Downs revolutionary book An economic theory for democracy from 1957. Researchers have found different methods and models to explain voting behavior. LÄS MER

 4. 4. Likvärdig undervisning i ett urbaniserat Sverige : En kvantitativ undersökning av hur den svenska skolans likvärdighet påverkas av urbaniseringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Frida Järleskog; [2020]
  Nyckelord :Urbanisering; likvärdighet; grundskola; glesbygd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka urbaniseringens konsekvenser för likvärdigheten i skolan i svenska kommuner. En kvantitativ undersökning har genomförts där variablerna urbaniseringsgrad, andel elever som når kunskapskraven i årskurs 9, kostnad per elev samt andel behöriga lärare har använts i en korrelationsanalys. LÄS MER

 5. 5. Misstro, diskriminering och tesen om social framgång : En kvantitativ analys av hur upplevelsen av att tillhöra en diskriminerad grupp påverkar personers tillit

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Katarina Rouane; [2020]
  Nyckelord :diskriminering; generell tillit; social tillit; socialt kapital; demokrati.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse the relationship between the experience of belonging to a discriminated group and the tendency to feel trust in other people and society. The two main questions the study seeks to answer are: • What significance does the experience of belonging to a discriminated group have for the inclination to feel trust in others and in society within the 18 EU countries? • To what extent can the impact of social success, including the experience of belonging to a discriminated group, explain the variations in levels of trust in others and in society within the 18 EU countries? This is a theory-testing and theory-developing study with explanatory ambitions. LÄS MER