Sökning: "sufactant protein D"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sufactant protein D.

  1. 1. Andningsfrekvensmönster efter submaximalt arbete hos varmblodiga travhästar

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Författare :André Furekull; [2013]
    Nyckelord :häst; travare; prestation; andning; luftvägsinflammation; surfaktantprotein D; horse; trotter; performance; breathing; inflammatory airway disease; sufactant protein D;

    Sammanfattning : Studiens målsättning var att besvara tre frågeställningar. Skiljer sig andningsfrekvensmönstret efter ansträngning hos varmblodstravare med prestationsnedsättning från normalpresterande hästar? Påverkas andningsfrekvensmönstret efter ansträngning av en ökad slemansamling i luftstrupen? Är koncentrationen surfaktantprotein D i blodet en relevant analysparameter vid utvärdering av nedre luftvägsproblem? Hypotesen var att travhästar med subkliniska luftvägsproblem i de nedre luftvägarna har en längre återhämtningsperiod efter ansträngning jämfört med friska hästar. LÄS MER