Sökning: "tålamod inom vården"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tålamod inom vården.

 1. 1. Vårdpersonalens uppfattning om deras närvaro i vård av äldre patienter med ångestproblematik : Inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lejla Gojkovic; Melinda Sternefält; [2017]
  Nyckelord :Närvarande; äldre; ångest; lidande; heldygnsvård; kvalitativ; intervjustudie.;

  Sammanfattning : Ångest är en av de vanligaste diagnoserna hos äldre människor när det gäller psykisk ohälsa. Gruppen äldre ökar ständigt och det beräknas att inom en snar framtid är 25 procent av alla invånare i Sverige 65 år och äldre. Detta gör att vi allt oftare möter denna patientgrupp inom psykiatrisk heldygnsvård. LÄS MER

 2. 2. Den goda relationen mellan sjuksköterskor och patienter : En litteraturöversikt om vad sjuksköterskor anser är betydelsefullt för skapandet av en god relation med patienter inom psykiatrisk vård.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Susanne Klarberg; Janna Tegman Wågström; [2015]
  Nyckelord :Caring; Interaction; Mental health problems; Nurse-patient relationship; Peplau; Interaktion; Peplau; Psykisk ohälsa; Sjuksköterska-patient relation; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den goda relationen uppges präglas av ömsesidighet och acceptans för den andre. För att relationen ska fungera på ett bra sätt krävs kommunikation och interaktion mellan vårdare och patient. Denna studie fokuserar på den goda relationen inom psykiatrisk vårdkontext, vilket innebär vård av personer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens kunskap, attityder och bemötande i vården av demenssjuka personer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Bergström; Clara Carlsson; [2012]
  Nyckelord :dementia; knowledge; interaction; care staff; demens; kunskap; bemötande; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka vårdpersonals kunskaper, attityder och bemötande i vården av dementa i äldresjukvården.Metod: En deskriptiv kvalitativ studie genomfördes med sju semi-strukturerade intervjuer med åtta deltagare från äldreboenden i Jönköpings län. LÄS MER