Sökning: "towards a circular economy"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden towards a circular economy.

 1. 1. Cirkulär hydroponi : Från urbant avfall till odlingssubstrat

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Izabella Karlsson; Maya Spencer; [2022]
  Nyckelord :Hydroponics; urban agriculture; circular economy; industrial symbiosis; Hydroponi; urban odling; cirkulär ekonomi; industriell symbios;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är fullt av utmaningar vad gäller hållbarhet. En av de viktigaste frågeställningarna är hur mänskligheten kan tänka om jordbruket för att anpassa sig till den förväntade ökningen i efterfrågan på mat, och samtidigt göra jordbruket mer miljövänligt. LÄS MER

 2. 2. Value Creation Processes in Inter-organizational Collaboration for Waste-to-resource Initiatives : A case study of the construction industry

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Matilda Dehlén; Jan Thomanitsch; [2022]
  Nyckelord :Inter-organizational collaboration; value creation; circular economy; waste-to-resource initiatives; construction industry;

  Sammanfattning : The world’s linear economic system, operating under the make-use-dispose philosophy, creates heavy environmental issues such as resource depletion and exuberant waste creation. One industry that is strongly affiliated with these issues is the construction industry. LÄS MER

 3. 3. I want to be sustainable, but I love my car! A mixed-method study of consumer adoption of u-PSS from a Prospect Theory perspective

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Josefin Edenborg; Linnéa Falk; [2022]
  Nyckelord :User-Product Service System; Car-Sharing; Prospect Theory; Framing; Mixed-method;

  Sammanfattning : Critical to the transition towards a Circular Economy is for organizations to move from traditional linear, make-use-dispose business models to circular. One such business model, "Use-Oriented Product-Service- Systems'' (u-PSS), has gained increased traction among both scholars and practitioners due to its environmental benefits. LÄS MER

 4. 4. Indian consumers' Purchase Intentions and Behavior : A Qualitative study on sustainable second-hand fashion consumptions

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Kesavan Madhavan; [2022]
  Nyckelord :Consumer behavior; Second-hand shopping; Purchase Intentions; Theory of Planned Behavior; sustainable consumption; fashion resale industry;

  Sammanfattning : Recent years have witnessed growing consumer interest in sustainable fashion and circular economy trends that focus on the make, use, and recycling. In several developed countries, consumers are more willing towards second-hand consumption. In India, the consumer attitude towards second-hand shopping has been slightly negative for several reasons. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla standarder för att internt prissätta koldioxid : En kvalitativ studie av företag verksamma i Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Fanny Legnerfält; Anna Sandin; [2022]
  Nyckelord :Standard Costing; Carbon Standard; Emission; Internal Strategy Methods; ICP; Internal pricing; Carbon Emission; Shadow pricing; Materiality Principle; Standardkostnader; koldioxidstandard; utsläpp; styrningsmetoder; ICP; internprissättning; koldioxidutsläpp; skuggprissä ttning; väsentlighetsprincipen;

  Sammanfattning : Företag och människor i dess omgivning ser utsläpp som genereras av företag som tillhörande deras verksamhet i allt större utsträckning. Det finns dock ingen självklar metod för att mäta utsläpp och det kan vara svårt att få in i det i de ekonomiska kalkylerna. LÄS MER