Sökning: "ursprungsfolk"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet ursprungsfolk.

 1. 1. Relationerna mellan samer och Svenska kyrkan : En kvalitativ studie med två öppna intervjuer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Mona Brink; [2019]
  Nyckelord :Samer; Kultur; Urfolk Ursprungsfolk; Diskriminering;

  Sammanfattning : En diskriminerande praktik uppstår om/när Svenska kyrkans diakonala sociala arbete inte utförs med det kulturella mångfaldsperspektivet i fokus. Det är/blir också ett problem om verksamheten utformas utan att samerna är delaktiga i frågor som rör urfolk. LÄS MER

 2. 2. Minority Rights, to be recognised by the Legislator or the Supreme Court? - Did the Swedish Supreme Court (Högsta domstolen) adopt an activist or restrained position, concerning the right to property of the Sami people, in the Taxed Mountain Case (Skattefjällsmålet) and what were the effects of the chosen approach?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :jurisprudence; allmän rättslära; private law; civil rätt; legal philosophy; rättsfilosofi; legal history; rättshistoria; sami law; samerätt; Dworkin; skattefjällsmålet; the taxed mountain case; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the 1970s a group of Sami people sued the Swedish State claiming a better right to a geographic area referred to as the Taxed Mountain (Skattefjällen). The Sami people are recognised as an indigenous people, and a minority group, by the Swedish State. LÄS MER

 3. 3. Beskrivningen av samer i svenska läromedel : En läromedelsanalys med exempel hämtade från 1930-, 1960- och 2010-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jill Cederström Pala; [2018]
  Nyckelord :samer; lappar; SO-läromedel; minoriteter; läroböcker; ursprungsfolk.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att genom en kvalitativ textanalys undersöka på vilket sätt samer beskrivits i So-läromedel för årskurs 1–6 och hur styrdokument återspeglas i beskrivningen över tid, samt hur det förändrats. Studien har utförts med stöd av ett läromedelsanalytiskt och ett läroplansteoretiskt perspektiv där sju läroböcker för skolans So-ämnen undersökts. LÄS MER

 4. 4. Vi och Samerna? : Samernas framställning i historieläroböcker i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elise Lööw; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur samisk historia och kultur framställs i läroböcker för historieämnet på gymnasieskolan. Detta för att kunna se vilka möjligheter elever i den svenska skolan får att tillgodose sig kunskaper om Sveriges ursprungsfolk genom läroböcker. LÄS MER

 5. 5. Vindkraft och Samer - En hållbar utveckling på bekostnad av Sveriges ursprungsbefolkning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Morgan Modéer; [2018]
  Nyckelord :folkrätt; samer; vindkraft; hållbar utveckling; ursprungsbefolkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samerna är Sveriges ursprungsfolk och har bebott samt brukat sina traditionella marker i Norra Sverige sedan en lång tid tillbaka. När landet Sverige växte fram började det med tiden utöva inflytande över samerna och påverka deras kultur genom politik som varierat under åren. LÄS MER