Sökning: "utanförskap på skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden utanförskap på skolan.

 1. 1. Särbegåvade elever och matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Särbegåvade elever; Matematik; Matematikundervisning; Motivation; Grundskola; Utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för vad forskning säger kring vilken uppfattning särbegåvade individer har av skolan och matematikundervisningen samt hur man som lärare bör arbeta med dessa elever. Anser forskningen att skolan gör det som krävs för att hjälpa dessa individer eller borde de få stöd från skolan i större utsträckning? Upplever särbegåvade individer ett utanförskap eller behov att dölja sin förmåga? Är det viktigt att man får utnyttja sin potential eller är det viktigaste att alla elever uppnår samma mål? Den forskning jag har fått fram visar att särbegåvade individer generellt sett både nationellt och internationellt uppfattar skolan och matematiken mycket negativ. LÄS MER

 2. 2. Blyga barn i barnlitteratur : En analys ur ett genusperspektiv av två skilda tider

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Alexandra Harju; [2019]
  Nyckelord :Children s literature; analysis; shyness; gender; stereotype; identity; gender norm; norm criticism; Barnlitteratur; barnlitteraturanalys; blyghet; genus; genusstereotyp; genusnorm; identitet; normkritik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine how the shy child is portrayed in four children's books. Vem ska trösta Knyttet? and Det osynliga barnet from the 1960s and also Snäll and Gittan och gråvargarna from the 2000s. The analysis is based on a gender perspective where the epochs are significant. LÄS MER

 3. 3. Ordförrådets betydelse för elevers progression i skolan : En kunskapsöversikt om metoder för att utveckla F-3-elevers ordförråd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thina Fritze; Kerstin Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :F-3-elever; Metoder; Ordförrådsutveckling; Svenska;

  Sammanfattning : Det är stora skillnader i elevers ordförråd när de börjar skolan. Ordförrådet är ett viktigt verktyg i skolans alla ämnen men det finns inga tydliga riktlinjer för hur lärare ska jobba med ordförrådet. Konsekvenserna ett dåligt ordförråd kan leda till är ofärdiga utbildningar och utanförskap i samhället. LÄS MER

 4. 4. Hemmasittare : Varför växer antalet hemmasittare? och hur ska vi förebygga det växande problemet i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Petra Norström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frånvaro i grundskolan både ogiltig och giltig kan leda till hemmasittarproblematik. Frånvaron kan på kort sikt leda till att eleven inte når kunskapsmålen i ämnena och blir då inte behörig för gymnasiestudier. LÄS MER

 5. 5. Elevers röster runt extra anpassningar och särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Andersson; Åsa Söderkvist; [2019]
  Nyckelord :Elevperspektiv; extra anpassningar; inkludering; läs- och skrivsvårigheter; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Extra anpassningar och stödinsatser är primärt för elever med olika läs-, skriv- och språksvårigheter. Detta kan ha stor inverkan på elevernas möjligheter att prestera i skolan men också på hur deras mående och självkänsla utvecklas i skolsammanhang. LÄS MER