Sökning: "utredning av en elevs behov av särskilt stöd"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden utredning av en elevs behov av särskilt stöd.

 1. 1. Pedagogisk utredning En studie om samverkan i utredningen om en elevs behov av särskilt stöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Grundström; Jennie Sällberg; [2020-03-09]
  Nyckelord :pedagogisk utredning; utredning av en elevs behov av särskilt stöd; specialpedagog; åtgärdsprogram; lärare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilka erfarenheter lärare kan ha av processen att utreda en elevs behov av särskilt stöd. För att besvara syftet kommer området att studeras utifrån följande forskningsfrågor: Hur beskriver lärare samverkan kring utredningen av särskilt stöd? Vilket stöd får lärare av den pedagogiska utredningen? Metod: Utifrån studiens syfte har kvalitativa intervjuer genomförts. LÄS MER

 2. 2. Pedagogisk utredning som arbetsredskap En innehållsanalys med hermeneutisk ansats Pedagogical investigation as a working tool. An hermeneutic analysis

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :behov av särskilt stöd; dokumentanalys; pedagogisk utredning; skol-; grupp- och individnivå; systemteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstract Linda Gustavsson (2015). Pedagogisk utredning som arbetsredskap. En innehållsanalys med hermeneutisk ansats. Pedagogical investigation as a working tool. LÄS MER

 3. 3. Svart på vitt. Fyra lärares erfarenheter av arbetet med åtgärdsprogram

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Gitte Andersson; [2012-10-01]
  Nyckelord :livsvärldsfenomenologi; dokumentation; åtgärdsprogram; särskilt stöd; styrdokument; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syfte:Genom att ta del av fyra år 6-9-lärares erfarenheter och upplevelser av arbetet med åtgärdsprogram är syftet med studien att få svar på följande frågeställningar: 1. Vilka förutsättningar upplever lärarna att de har i arbetet med åtgärdsprogram, dvs rent praktiskt kunna upprätta, implementera, utvärdera och följa upp det som står i åtgärdsprogrammen?2. LÄS MER