Sökning: "västerländsk konstmusik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden västerländsk konstmusik.

  1. 1. Fordrande ord : en kritisk diskursanalys av konsertinstitutioners informativa texter inför konserter

    Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Bengt Källstrand; [2012]
    Nyckelord :classical music; discourse analysis; Fairclough; Foucault; power and knowledge; social constructionism; Western art music; diskursanalys; Fairclough; Foucault; klassisk musik; makt och kunskap; socialkonstruktionism; västerländsk konstmusik;

    Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to explore concert institutions’ informative texts prior to upcoming concerts – texts in promotional materials and descriptive texts in programme papers. The thesis is carried out from a critical discourse analytical perspective. LÄS MER