Sökning: "variationsteori learning study"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden variationsteori learning study.

 1. 1. Area : Undervisning med hjälp av variationsteori och IKT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Helena Hirsmark; [2019]
  Nyckelord :Area; theory of variation; learning study; ICT; digital tools; education.; Area; variationsteorin; learning study; IKT; digitala verktyg; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa relationen mellan undervisning och lärande, med IKT som arbetsredskap, för att möjliggöra lärande om ett specifikt lärandeobjekt om area. Studien inriktas mot elever i årskurs 4–6. Teorin som studien bygger på är variationsteorin. LÄS MER

 2. 2. Vill du spela bingo med mig? : En studie med laborativt material för att utveckla elevers kunskaper om positionssystemet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Jessica Berglund; [2019]
  Nyckelord :laborativt material; learning study; positionssystem; variationsteori.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att med hjälp av en learning study med förtest och eftertest undersöka elevers förkunskaper om positionssystemet samt om elever genom laborativt material kan fördjupa sina kunskaper om positionssystemet. Studiens teoretiska utgångspunkt är hämtad från variationsteorin. LÄS MER

 3. 3. ”Det var bara där uppe som den var mycket sne” : En learning study om vardagsteknik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Persson; Lovisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Learning study - Stödyta - Teknik i förskolan - Tyngdpunkt - Variationsteori;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att genom förskollärarens förhållningssätt ta reda på hur förskolebarns förståelse kan utvecklas för ett teknikrelaterat lärandeobjekt. För att ta reda på det har en learning study genomförts. Lärandeobjektet är tyngdpunkt och stödyta. LÄS MER

 4. 4. Olika sätt att undervisa om kemisk bindning : Om att utgå från polaritet i stället för bindningsstyrkai grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Magnus Hagström; [2019]
  Nyckelord :ämnesdidaktik; kemisk bindning; polaritet; experiment; variationsteori; learning study;

  Sammanfattning : Elever har ofta problem att förstå kemisk bindning. De kan felaktigt tro att elektronerna i sig utgör bindningen eller att jonbindning är begränsad till en enda positiv och en enda negativ jon. Oktettregeln överbetonas som förklaring till bindning och kan felaktigt uppfattas som drivande kraft bakom bindning. LÄS MER

 5. 5. Det står ju inte i texten... : En Learning Study om högläsning som verktyg vid undervisning av läsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linda Qvennerstedt; [2019]
  Nyckelord :variationsteori; kritiska aspekter; praxisnära metod; svenskundervisning; läsförståelse; högläsning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att med stöd av variationsteorin undersöka vad högläsning av skönlitteratur kan bidra med i undervisning av läsförståelsestrategier. Syftet besvaras genom följande syftesfrågor: Vilka är för den valda elevgruppen de kritiska aspekterna vid undervisning om läsning ”mellan raderna”. LÄS MER