Sökning: "vuxna vet bäst"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden vuxna vet bäst.

 1. 1. Barnbokens hållbara utveckling : En studie om hur hållbar utveckling framställs i barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stina Lönnqvist; Malin Vestman; [2017]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; Hållbar utveckling; Barnböcker; Barns intresse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om hållbar utveckling behandlas i barnböcker för yngre barn samt att beskriva, analysera och diskutera vilka diskurser kring hållbar utveckling i barnböcker som blir synliga. Den metod som vi använder oss av är kvalitativ textanalys med inriktning på diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. Barns möjlighet till inflytande i förskolan : En fråga om pedagogernas barnsyn?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Tina Engqvist; [2014]
  Nyckelord :Barns inflytande; förskola; being; becoming; barnsyn; barn perspektiv; barnsperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur yngre barns möjlighet till inflytande visar sig i olika sammanhang i förskolan så som vid fri lek, samling, måltid och vila. Samt hur olika barnsyn har betydelse för barns möjlighet till inflytande. LÄS MER

 3. 3. Barns delaktighet och inflytande i en förskoleklass : Att få göra sin röst hörd

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Karlkvist; Sandra Collin; [2012]
  Nyckelord :Barn; delaktighet; inflytande; pedagoger; förhållningssätt; barnsyn; subjektivitet; barns perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur barn i förskoleklassen ges möjligheter till delaktighet och inflytande. Fokus lades vid att ta reda på om det skiljde sig mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan utifrån vår tolkning av begreppen d.v.s. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet hos vuxna med bipolär sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ioana Goldstein; Lilly Yifter; [2012]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom; Mani; Egentlig depression; Sjukdomspåverkan; Livskvalitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bipolär sjukdom kännetecknas av återkommande episoder av mani och egentlig depression med mellanliggande perioder av psykisk återhämtning. Huvudsymtomen vid en manisk episod är förhöjd, expansiv eller irritabel sinnesstämning, medan huvudsymtomen vid en egentlig depression är nedstämdhet och minskat intresse eller glädje. LÄS MER

 5. 5. Svenska nyord 1985_2007. En studie av 53 svenska nyord (1985–2007) gällande användningsfrekvens, ordförståelse och betydelseförändring.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Palmblad; [2008]
  Nyckelord :svenska nyord; betydelseförändring; ordförståelse;

  Sammanfattning : Detta är en studie av 53 svenska nyord 1985_2007. Jag har undersöktanvändningsfrekvens, ordförståelse och betydelseförändringar hos dem.De har excerperats ur Nyordsboken (2000) och ur nyordslistor i tidskriftenSpråkvård 2001_2007. LÄS MER