Försäkringsbolags premiesättning : Vilka är bedömningsfaktorerna vid riskbedömning samt hur påverkar principal-agentteorin försäkringsbolagens beslutsfattande

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: För försäkringsbolag är beslutsfattande en viktig process där privatpersoners situationer ska bedömas. Vilka bedömningsfaktorer som försäkringsbolag tar hänsyn till vid premiesättning har därför diskuterats. Likaså vilka svårigheter försäkringsbolag upplever inför och under beslutsfattandeprocessen av en försäkringspremie. Tidigare studier visar att beslutsfattandeprocessen innehåller element från ett bolags riskhantering till en försäkringstagares beteende och livssituation. I vår studie har vi valt att fokusera på motorförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt livförsäkring där premien kan variera utifrån försäkringstagarens beteende. Tidigare studier belyser också principal-agentteorin utifrån moral hazard och adverse selection som försäkringsbolags främsta dilemman. Vidare har vi i vår studie valt att undersöka genom intervju hur de nämnda dilemman påverkar försäkringsbolags beslutsfattande. Intervjuerna genomfördes med en kvalitativ metod. I vår slutsats konstateras att osäkerhet präglar försäkringsbolags beslutsfattande vilket påverkas av både moral hazard och adverse selection. Försäkringsbolag vill minska denna osäkerhet och använder sig därför av en tydlig riskhanteringspolicy. Likaledes läggs förhoppningar på att digitaliseringen ska underlätta visst beslutsfattande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)