Generalklausulen mot skatteflykt i ATAD - ordalydelse, innebörd och förhållande till EU-domstolens praxis om rättfärdigande av nationella skatteflyktsåtgärder som vidtagits i syfte att motverka skatteflykt på den inre marknaden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Sedan rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion (ATAD) trädde i kraft, står de nationella rättstillämparna i EU:s medlemsstater inför uppgiften att tolka sina skatteflyktsregler konformt med direktivet. I brist på vägledande praxis från EU-domstolen om hur direktivets minimikrav ska tolkas, har ATAD och formuleringen av dess bestämmelser gett upphov till nya EU-rättliga frågor kring vilka villkor som gäller för medlemstatera när de vidtar åtgärder i syfte att motverka skatteflykt på den inre marknaden. I denna uppsats analyseras och diskuteras hur generalklausulen i direktivets artikel 6 kan och bör tolkas och tillämpas i det rådande EU-rättsläget. I framställningen berörs även frågan om hur artikel 6 ATAD förhåller sig till de EU-rättliga villkor för motverkande av skatteflykt som kommer till uttryck i EU-domstolens etablerade praxis om rättfärdigande av nationella skatteflyktsregler som hindrar den fria rörligheten på den inre marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)