Pianospel – Det roligaste som finns? En enkätstudie om kulturskoleelevers syn på sin pianoundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Huvuddelen av alla pianoelever slutar spela inom 3 år på kulturskolan. Varför är frånfallet så stort och vad kan man göra för att förhindra det? Tidigare forskning visar bland annat att popmusik är den genre pianoeleverna helst vill spela och att det är viktigt att eleverna känner att de utvecklas och upplever en känsla av kompetens för att vilja fortsätta spela. Att spela ett instrument kommer också långt ner på listan bland andra fritidsaktiviteter. Syftet med denna studie är att med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning utskickad via e-post och gjord på 44 pianoelever på Kulturskolan i Malmö, undersöka elevernas vanor och syn på pianospel och vad de själva vill se för undervisning. Kvalitativ metod och strukturerad intervju har också undersökts i metoddelen och intervju respektive observation omnämns också. Dessa metoder har dock valts bort utifrån vad jag vill undersöka. Hur högt värderar pianoeleverna sitt pianospel? Vilket lektionsinnehåll vill eleverna själva helst se? Och hur ska den moderna pianoläraren gå till väga för att motivera dagens pianoelever där en rad olika aktiviteter tävlar om deras intresse? Detta är de huvudfrågor jag undersöker i detta arbete. Resultatet visar att pianospel är väldigt lågt prioriterat hos eleverna fast de flesta tycker att det är roligt, eleverna vill i första hand spela popmusik, är försiktigt positiva till digitala prylar och vill ha gruppundervisning eller enskild undervisning. Spela på konsert och digitala prylar kan vara motivationshöjare men eleverna saknar övningsstrategier vilket också kan leda till brist på upplevd självkompetens och sänka motivationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)