Det är fröknar och mammor som bestämmer! : En aktionsforskning med förskolebarns delaktighet i fokus

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Då förskolan vilar på en demokratisk grund, är syftet med detta utvecklingsinriktade examensarbete att utveckla arbetssätt för att arbeta med barns sociala och politiska delaktighet i förskolan. Utvecklingsarbetet utgår från ett barndomssociologiskt perspektiv, där jag genom etnografiska metoder vill stärka barns delaktighet i beslut som rör dess vistelsetid på förskolan. Då samlingens utförande inte lockade alla barns intresse, har projektet utgått från att få barns erfarenheter kring samling och dess åsikt om hur den kan förbättras. Jag inspirerades av aktionsforskning, vilket innebar att jag följde processen planera, agera, observera och reflektera, under tio veckor. Resultatet av mitt arbete visar att då barns åsikter tas tillvara, främjas dess lust till att delta. Barnen har även visat en viss nyfunnen förståelse för demokrati.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)