Sverigedemokraterna – Kommunal Representation och Valframgång 2010 Hur kan variationerna i valframgångarna förklaras?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen avser att förklara variationerna i Sverigedemokraternas (SD) framgång i kommunalfullmäktigevalet 2010. Syftet är att kunna förklara SDs representation med hjälp av 5 variabler. SD representation som den beroende variabeln korrelerat med eftergymnasial utbildning, valdeltagande, arbetslöshet, invandring och mediannettoinkomst som oberoende variabler. Hypotesen är att i kommuner med hög SD representation är graden av eftergymnasialt utbildade vara låg, ha lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, hög andel utrikesfödda vuxna och låg mediannettoinkomst. Detta visad sig stämma relativt bra. Efter att ha genomför korrelationsanalyser på Sveriges 290 kommuner och på de 33 skånska kommunerna kunde vi dra slutsatsen att variablerna korrelerade med hög SD representation. Då alla korrelationerna visade ett relativt starkt samband menar vi att variablerna är av hög relevans när det kommer till att förklara variationerna i SDs kommunala valframgångar 2010.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)