Allmän barnvaccination mot vattkoppor? - En cost-benefit analys

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Vattkoppor räknas till en av våra klassiska barnsjukdomar. Sjukdomen är i sig relativt ofarlig, men leder till stora produktionsförluster för samhället då individer tvingas vara hemma från arbetet på grund av vård av barn eller sjukskrivning. I flera länder, såsom USA och Tyskland, har man undkommit problemet med stora produktionsförluster genom att införa allmän barnvaccination mot vattkoppor. Denna vaccination har då bara lagts till det redan existerande barnvaccinationsprogrammet i landet. Syftet med denna uppsats är att, utifrån en cost-benefit analys, undersöka vilka ekonomiska effekter införandet av allmän barnvaccination mot vattkoppor skulle leda till i Sverige. Analysen sträcker sig över en 15-årsperiod och utgår ifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, där hänsyn tas till såväl direkta som indirekta kostnader. Resultatet av analysen visar att införandet av allmän barnvaccination mot vattkoppor kan ses som ett lönsamt projekt. Det nettonuvärde som beräknas visar att vaccination mot vattkoppor, under analysperioden, leder till en kostnadsbesparing på drygt 14 miljarder kronor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)