Presterar hållbara företag bättre? : En kvantitativ studie om CSR-påverkan på svenska börsnoterade företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund: Samhällsintresset bland konsumenter har ökat, vilket har bidragit till att både svenska och internationella företag måste agera och ta sitt sociala ansvar.  Hållbarhet berör alla företag runt om i världen och i takt med detta skapas en angelägenhet för företag att arbeta i linje med CSR (Corporate Social Responsibility). Hur mycket ansvar ska företagen ta? Är målet att endast uppnå vinstmaximering eller ska CSR-perspektivet tas i beaktning? Syfte: Syftet i denna studie är att undersöka hur CSR-arbete påverkar svenska företags finansiella prestanda, med avseende på lönsamhet (CFP). Metod: Denna studie har använt en deduktiv kvantitativ metod, för att kunna besvara studiens frågeställning samt uppfylla syftet. Folksams rapport “Index för ansvarsfullt företagande” användes för att operationalisera CSR-variabeln och Tobin’s Q, ROE, ROA samt vinstmarginal användes för att operationalisera lönsamhet. För att undersöka vilket samband som råder genomfördes multipel regressionsanalys. Slutsats: Studiens resultat påvisar att det råder ett negativt samband mellan CSR och lönsamhetsmåttet ROE. Resterande lönsamhetsmått Tobin’s Q, ROA och vinstmarginal råder det inget samband, då det inte går att statistiskt påvisa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)