Hur utvecklas revisionspraxis? – En studie av revisorns arbete kring anmälningsplikten.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens grundläggande syfte är att belysa revisorernas sätt att arbeta kring anmälningsplikten, samt hur denna praxis har utvecklats. För att undersöka huruvida denna utveckling skiljer sig från revisionspraxis generellt sett, jämför vi denna process med hur revisorernas granskning av lagervärdering har förändrats över tid. Vi har använt oss av en kvalitativ undersökning genom semistrukturerade intervjuer samt en induktiv ansats. Den teoretiska referensramen inleds med att vi behandlar revisorns roll i ett aktiebolag samt dennes brottsförebyggande funktion enligt anmälningsplikten. Vidare belyser vi begreppet praxis och de faktorer som påverkar utvecklingen av denna inom revision. En jämförelse görs av utvecklingen av praxis rörande anmälningsplikten respektive revisorns uppgift att granska lagervärdering. Det empiriska materialet är en sammanställning av intervjuer med en chefsjurist, tre representanter från revisorskåren, FAR samt EBM. En av de slutsatser vi kommit fram till är att revisorernas praxis, sedan införandet av anmälningsplikten, har utvecklats inom vissa brottskategorier av den ekonomiska brottsligheten. Detta har skett på väldigt kort tid, via rekommendationer och uttalanden från branschorganisationer samt avgörande i HD.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)