Varför finns det så få kvinnor i toppen av näringslivet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

Sammanfattning: I den här C-uppsatsen i ämnet Ekonomisk historia undersöks förändringen av andelen kvinnor i bolagsstyrelser mellan år 1980 och 2015 i ett tiotal svenska storbolag verksamma inom spridda branscher. Den kvantitativa studien avseende styrelsens sammansättning bygger på information hämtad från företagens årsredovisningar. Dessutom har kvalitativa studier genomförts via halvstrukturerade intervjuer av kvinnliga ledare för att addera personliga åsikter och erfarenheter från några som själva upplevt klimatet på arbetsmarknaden. Syftet med uppsatsen är att ta reda på om det är mer jämställt inom ledningsgrupperna hos privata bolag idag och om utvecklingen sedan 1980 lett till en mer jämställd könsfördelning inom företagens ledningsgrupper. Samtidigt inkluderas intervjuer med kvinnliga ledare med syfte att evaluera vilka de eventuella hindren på marknaden kan vara. Undersökningen visar att det fortfarande finns en manlig majoritet i de flesta bolagsstyrelser som granskats, men att utvecklingen sedan 1980-talet gått mot en allt mer jämställd könsfördelning. Merparten av de intervjuade cheferna upplever barriärer kopplat till deras könstillhörighet och känner viss ensamhet i sitt ledarskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)