Svensk kriminalvård utifrån Foucaults regerandekomplex : En diskursanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Lales Seyda; [2018]

Nyckelord: Kriminalvård; Foucalut; Makt;

Sammanfattning: På initiativ av svensk regering publicerades 2009 rapporten ”Kriminalvården – Ledning och Styrning”. Denna rapport avsåg utvärdera svensk kriminalvård och ger en unik inblick i hur fängelse och interner regeras. Utifrån en Foucault-baserad diskursanalys granskas därför ett antal innebörder i denna rapport. Närmare bestämt försöker denna C-uppsats identifiera de strategier och mentaliteter som är implicita i svensk kriminalvård, genom att utforska rapporten utifrån Foucaults så kallade regerandekomplex. Genom att tillämpa regerandekomplexets ”triangel” av regerande, disciplin och suveränitet kan svensk kriminalvård därmed granskas utifrån alternativa perspektiv. Som ett resultat framgår att rapporten speglar ett kriminalvårdsprogram vilket styr genom förtryck och specifika förväntningar på internens självansvar. Detta styrningsprogram realiseras genom tvingande strategier som tar sig uttryck i synbarligen mjuka och abstrakta självstyrande-teknologier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)