Sambandet mellan företagets sociala ansvarstagande, lönsamhet och andelen kvinnor i styrelsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Sambandet mellan företagets sociala ansvarstagande, lönsamhet och andelen kvinnor i styrelsenNivå:  Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Elin Bergkvist och Abdullahi Mohamed Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020-juni Syfte: I dagens samhälle får företagens hållbarhetsarbete och det sociala ansvarstagandet en alltmer betydande roll. Det leder till att företag måste inkludera sin påverkan på miljön och samhället i beräkningarna istället för att enbart fokusera på vinsten som tidigare var vanligt. Det gör att företag i större grad visar att de arbetar med CSR, men frågan är om det lönar sig att arbeta med samhällets bästa. Företag i Norden är långt fram vad gäller hållbarhet och jämställdhet vid jämförelse med övriga världen. Syften med studien är att undersöka om dessa variabler kan stärka företagens lönsamhet. Metod: Detta är en kvantitativ studie som utgår från en positivistisk kunskapssyn som antagit en deduktiv ansats med hypoteser. Studien bygger på börsnoterade nordiska företag. Data samlas in från 157 företag under insamlingsåret 2018. All data som används i studien har samlats in från Thomson Reuters Datastream. För att analysera den insamlade data används multipel regressionsanalys med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Resultat & slutsats: Resultatet av studiens första hypotes indikerar att sambandet mellan CSR och lönsamhet är signifikant positivt. Det innebär att ju högre CSR är desto högre blir företags lönsamhet. Resultatet av studiens andra hypotes visar att sambandet mellan CSR och lönsamhet hos företag med mer än 50% andel kvinnor i styrelsen är signifikant positivt, vidare gällande hos företag med färre än 50% andel kvinnor i styrelsen fann studien inget signifikant samband mellan CSR och lönsamhet. Resultatet av studien kan bero på att företagsklimatet i Norden är uppbyggt på ett kooperativt synsätt där intressentmodellen får ta stor plats. Studiens bidrag: Studien bidrar med ett teoretiskt perspektiv till den företagsekonomiska forskningen genom att förklara hur styrelser som har större andel kvinnliga representanter påverkar CSR-arbete och lönsamheten i nordiska företag. Studien bidrar också till hur sambandet mellan CSR och lönsamheten ser ut bland nordiska företag. Förslag till fortsatt forskning: Denna studie har använt ROA vilket är ett redovisningsmässigt mått för att mäta lönsamhet. Det vore intressant med en studie som använder både det redovisningsmässiga måttet och finansiella måttet för att jämföra och se om det finns skillnader i resultatet. För vidare studier vore det också intressant att involvera fler variabler som till exempel utbildningsbakgrund, ålder och etnicitet på styrelsemedlemmar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)