Köpbeteende av energi- och funktionsdryck : Hur attityd och hälsorisker påverkar konsumtionen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Vår uppsats undersöker och behandlar digital marknadsföring, attityd och medvetenheten om de hälsorisker som är förenade med energi- och funktionsdrycksbranschen. Idag är konsumtionen av energi- och funktionsdryck omdiskuterad, i Sverige har flera företag aktivt valt att marknadsföra sina produkter som en funktionsdryck riktad till träning istället för den ”vanliga” energidrycken. Olika marknadsföringsstrategier används aktivt för att skapa relationer med sina konsumenter och kunder, allt vanligare blir det att företag använder sig specifikt av sociala medier. Syftet med vår undersökning är att undersöka om attityd, medvetenhet kring hälsoriskerna och graden av exponering av marknadsföringen leder till ett ökat köpbeteendet av energi- och funktionsdryck. Undersökningen utförs med hjälp av tidigare forskning, en enkätundersökning och observationer. De observationer som genomförts i undersökningen är av kvalitativ karaktär samt en enkätundersökning av kvantitativ karaktär. Studien utgår från teorin “The Theory of Planned Behaviour” framtagen av Ajzen 1991 som ligger till grund för vår egen analysmodell för att testa våra tre hypoteser. Utifrån vår studie kunde vi dra slutsatsen att H1: “En positiv attityd till energi- och funktionsdryck leder till ett ökat köpbeteende” förkastas medan H2: “Ju mindre medveten konsumenten är om hälsoriskerna förenade med konsumtion av energi- eller funktionsdryck, desto mer ökar köpbeteendet” och H3: “Ju mer digital marknadsföring konsumenten exponeras för, desto mer ökar köpbeteendet” accepteras. Trots att tidigare forskning påvisat att de tre oberoende variablerna har en påverkan på köpbeteendet så visade vår studie att en positiv attityd inte ökar köpbeteendet av energi- och funktionsdryck bland ungdomar och unga vuxna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)