Mångfald genom inkluderande verksamhet : En nulägesanalys av Holmen Skog

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

Sammanfattning: Svenska företag står inför stora marknadsförändringar i takt med att modern teknik, sociala strukturer och den etniska sammansättningen i samhället förändras. Ett sätt att arbeta med dessa förändringar är att öka mångfalden på arbetsplatsen genom inkluderande verksamhet. Detta arbete ska ge en nulägesanalys av graden av mångfald på Holmen Skog, som i sin tur kan ligga till grund för en fortsatt ökad förståelse kring begreppen och skapa förutsättningar att bedriva inkluderande verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)