Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Examensarbetets titel - Besittningsskyddets balansering mellan hyresgäst och hyresvärd. Inlämningsdatum - 2017-05-18. Kurs - FF321F Fastighetsvetenskap: examensarbete. Författare - Johanna Helm, Catharina Swartz. Handledare - Peter Gottschalk. Nyckelord - Besittningsskydd, hyresgäst, hyresvärd, förverkandegrunder, hyresrätt, rättsfall Syfte - Syftet med studien är att analysera besittningsskyddet och se om det är i behov av att balanseras om. Metod - Vi har valt att använda en rättsdogmatisk metod till denna studie då den är bäst lämpad. Vi har bland annat studerat och fastställt gällande rätt, men även historien bakom besittningsskyddets uppkomst. Detta gjordes genom att studera rättskälleläran som innefattar lagar, propositioner, offentliga utredningar, rättspraxis och doktrin. Gällande rätt - Vi har valt att fokusera på besittningsskyddets förverkandegrunder obetald hyra, vanvård av bostad, brottslig verksamhet samt olovlig överlåtelse. Vi har studerat rättsfall och domslut kring dessa. Analys och slutsats - Vi har kommit fram till att besittningsskyddet borde omformuleras när det kommer till obetald hyra och vanvård av bostad. Det hade även varit bra om det förtydligats inom brottslig verksamhet då det är många rekvisit som ska uppfyllas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)