Den flippade läxan : En systematisk litteraturstudie av läxor i det flippade matematikklassrummet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturstudie är att redogöra för läxans roll i det flippade matematiklassrummet. Arbetsmetoden ”Flippat klassrum” karaktäriseras av en förflyttning av traditionella föreläsningar ut ur klassrummet. Direkta instruktioner ges istället som läxa, ”flippad läxa”, ofta i form av videoföreläsningar. Litteraturstudien baserar sig på nio artiklar och behandlar den flippade matematikläxans utformning, elevers åsikter om arbetsmetoden, och vilka fördelar respektive nackdelar flippad läxa har i förhållande till traditionell läxa. ”Flippad läxa” är fortfarande är ett relativt outforskat begrepp, vilket gör det svårt att dra generella slutsatser. Studiens resultat tyder dock på att metoden kan ha flera fördelar, bland annat i att videoföreläsningar som läxa ger eleverna ett större ansvar för sitt eget lärande, och att videons bestämda speltid har potential att minska skillnaden i den tid, som olika elever använder för att göra samma läxa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)