En studie om Kulturljudzon i Malmö : kulturens roll i hållbar stadsutveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Denna studie syftar till att förstå relationen mellan kultur och hållbar stadsutveckling. Detta genom en exempelstudie av stadsutvecklingsinitiativet Kulturljudzon i Malmö samt en litteraturstudie. Litteraturstudien har genomförts med fokus på kulturell- och social hållbarhet, samt ekonomiska aspekter i förhållande till stadsutveckling och belyser både potentialer och utmaningar i staden. Det går att konstatera att kultur kan användas både som mål och medel i relation till hållbar stadsutveckling. Kultur kan bidra till social hållbarhet i form av identitetsskapande, mångfald, betydelsefulla mötesplatser och ökad integration. Det kan även nyttjas i marknadsföring för att öka en stads eller plats attraktivitet, vilket kan ha konsekvenser på kulturlivet som homogenisering eller undanträngning orsakat av gentrifiering. För en fördjupad förståelse för hur kultur och hållbar stadsutveckling kan samspela har en exempelstudie på Kulturljudzon i Malmö utförts. Exempelstudien utgörs av dokumentstudier genom granskning av kommunala dokument, semistrukturerade intervjuer, samt platsbesök. Området där Kulturljudzon befinner sig är Sofielunds verksamhetsområde som ligger i Malmös geografiska mittpunkt och består huvudsakligen av industribyggnader till låga hyresnivåer. Dessa förutsättningar har resulterat i en mångfald av andra verksamheter i området och är framförallt en viktig plats för stadens kulturliv. Områden av denna karaktär tenderar att försvinna i takt med bebyggelseutveckling för att ersättas med blandad stadsbebyggelse, vilket kan orsaka undanträngning av kulturliv till städers periferi. Med initiativet Kulturljudzon avser Malmö stad bryta denna trend. Studiens resultat visar på att Kulturljudzon har potential att möta behov hos stadens kulturliv som på andra platser kan vara svåra att tillgodose. Detta kan exempelvis ha en integrerande effekt på Malmö stad. Dock finns det även faktorer som tyder på att initiativet kan initiera en gentrifieringsprocess samt att kulturlivet inom Kulturljudzon kan riskera att homogeniseras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)