Earnings Management : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsnoterade bolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Sammanfattning: Earnings Management är ett begrepp som syftar till diskretionär redovisning som innebär manipulering av ett företags resultat. Resultatmanipulering kan ske både uppåt och nedåt. När manipulering sker uppåt syftar det till att höja det redovisade resultatet medan manipulering nedåt syftar till att sänka resultatet vilket benämns Big Bath Accounting. Det finns flera forskare som har studerat detta område över tid och som har kommit fram till motstridiga resultat. Vissa forskare menar att Earnings Management och Big Bath Accounting förekommer i stor utsträckning då företag erbjuder bonusprogram som baseras på företagets resultat samt om VD-byte har skett. Andra forskare är av en annan uppfattning. De finner inga statistiska bevis för att Earnings Management och Big Bath Accounting förekommer vid bonusprogram och VD-byten. Vissa av dessa forskare menar även att Earnings Management har avtagit avsevärt eller till och med försvunnit under de senaste åren. Tidigare forskning visar även motstridiga bevis kring användningen av Earnings Management under finanskriser samt bonusprogram. Studiens syfte var således att undersöka faktorer som ligger till grund för Earnings Management och Big Bath Accounting samt incitament som kan påverka ledningen till resultatmanipulering. Resultat från tidigare forskning ligger till grund för studiens teoretiska referensram som mynnade ut i tre hypoteser. Dessa hypoteser testades via multipel regressionsanalys samt en tidsserieanalys. Studiens urval omfattade företag på den svenska marknaden på OMX Stockholmsbörsen Large Cap under åren 2007-2015. Det ursprungliga urvalet omfattades av 747 observationer men då ett visst bortfall ägde rum kvarstod 547 observationer för hypotesprövning ett och två samt 567 observationer för hypotesprövning 3. Resultatet visade på ett statistiskt samband mellan resultatmanipulering och bonusprogram, dock fann vi inget säkerställt samband mellan resultatsänkande periodiseringar och VD-byten. Däremot fann vi stöd för vår tredje alternativhypotes att finanskrisen påverkade Earnings Management under åren 2008-2009. Vår slutsats blev således att de faktorer som ligger till grund för Earnings Management och Big Bath Accounting samt incitament som kan påverka ledningen till resultatmanipulering är bonusprogram och finanskrisen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)