Sökning: "religiös dans"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden religiös dans.

 1. 1. Varför är det så lite dans i skolan? : en studie om elevers förhållningssätt till dans i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Vahlberg; [2012]
  Nyckelord :dansundervisning; dans i skolan; elevers förhållningssätt till dans; genus; identitet;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna kvalitativa studie är att beskriva och förstå om och hur genus konstrueras socialt i elever och lärares förhållningssätt till dans i skolan. Tre övergripande frågeställningar som jag använt som utgångspunkt i denna studie är, hur upplever elever, pojkar och flickor dans i skolan? Har genus några betydelser i elevers och lärares förhållningssätt till dans och har dans någon betydelse för pojkar och flickors identitetsskapande?  Metoden jag använde mig för att undersöka dessa frågeställningar var gruppintervjuer med elever och enskilda intervjuer med lärare. LÄS MER

 2. 2. Dansen med Självet : en jungiansk analys av Mevlevi-ordens dansritual

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Micaela Lothigius; [2006]
  Nyckelord :C. G. Jung; jungiansk psykologi; dans; dansande dervisher; Mevlevi-ordern; arketypteorin; individuationsprocessen; arketyp; gestaltning; helig dans; jaget; självet; religiös dans; dansterapi; sufism; Rumi; jungiansk terapi; dansritual;

  Sammanfattning : Min uppsats är en jungiansk analys av Mevlevi-orderns dansritual. Min C-uppsats, Den dansande imaginationen, behandlade dansterapi utifrån den jungianska psykologins teorier och analysen av dansritualen är en fortsättning på temat om dans som ett redskap i den terapeutiska processen. LÄS MER