LET’S BE FRIENDS - En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapandekommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,relatering, värderingar och social identifikation.Metod: En receptionsanalys med djupgående kvalitativa samtalsintervjuer.Material: Nio kvinnliga respondenter deltog i intervjuerna. Alla var mellan 22–27 år gamla ochvardagliga användare av Instagram.Resultat: Studien visar på att nivån av kritik gentemot kommunikationsstilen fluktuerar kraftigtbaserat på ett flertal olika faktorer, där individuella ideologier står i centrum.Kommunikationen uppfattas av olika respondenter som bland annat autentisk och rolig, samtidigt som den fortfarande betraktas som löjlig, paradoxal och lurig. Tolkningen av inläggen skildrar sig kraftigt åt där de tolkade budskapen kan se väsentligt annorlunda ut baserat på betraktaren. Estrids typ av marknadsföring på Instagram föredras dockframför vanlig, traditionell marknadsföring. Respondenterna kan se Estrids potential som ett företag som är duktig på att anpassa sig efter sin publik och reflektera dess intressen, dock anser de inte att Estrid kan liknas vid en vän eller förebild på Instagram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)