Kvinna eller Svensk? En studie om Malmö stads jämställdhets- och mångfaldsarbete

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Malmö stads jämställdhetsarbete har, liksom mångfaldsarbetet, pågått under en lång tid. I en stad som Malmö där det finns många olika nationaliteter är mångfaldsarbetet och integrationsfrågan extra viktig. Intersektionalitet skulle kunna vara ett perspektiv som möjligen kunde påskynda och förbättra arbetet för allas jämlika värde. Genom att analysera Malmö stads jämställdhets- och mångfaldsplaner diskursivt samt att intervjua förvaltnings/personalchefer på olika förvaltningar inom Malmö stad vill vi undersöka hur arbetet med dessa frågor ser ut idag och ifall intersektionalitet kan och borde genomsyra arbetet mera. Efter genomgången kartläggning kan konstateras att normtänkandet är starkt. Vi anser därför att nästa steg för Malmö stad bör vara att utarbeta ett konkret intersektionellt redskap för att komma bortanför normtänkandet och istället för att fokusera på olikheterna finna och motarbeta de strukturer som reproducerar de samma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)