”Den kan ju va fruktansvärt långtråkig, o dötrist o tråkig o alldeles... alldeles underbar!” : en studie om språkhistoriemomentet i svenskundervisningen utifrån tre läroböcker för gymnasieskolan.

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

Sammanfattning: Hur presenteras momentet språkhistoria i läroböcker för elever i gymnasieskolan? Vilka likheter och skillnader finns i läroböckernas avsnitt om momentet? Görs det kopplingar till andra ämnen? Denna studie undersöker tre vanliga läroböcker som används i gymnasieskolan, för att få svar på ovanstående frågor. Undersökningen gjordes med hjälp av fyra olika metoder för textanalys, där fokus för analysen låg främst på innehåll, grafik och läsartilltal. Analysen av läroböckerna leder studien, tillsammans med stöd i den teoretiska bakgrunden, till ett resultat som visar vilka för- och nackdelar de olika böckerna har. Böckerna vägs emot varandra, och avslutningsvis presenteras ett förslag till hur den optimala läroboken skulle se ut, för att förstärka språkhistoriens plats i undervisningen, och hur den optimala läroboken skulle se ut för att göra språkhistoriemomentet mer lättillgängligt för elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)