Det kinesiska fenomenet shengnü : En studie som undersöker hur ogifta kvinnor representeras och framställs i media.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

Sammanfattning: Syftet med denna uppsatts är att undersöka hur fenomenet shengnü (överblivna kvinnor) framförs i media. Även hur statliga kontra icke statliga medier representerar fenomenet shengnü samt hur de kvinnor som kategoriseras som shengnü förhåller sig till det. Materialet består av de två statliga tidningarna Folkets dagblad och China Women’s News samt den icke statliga företaget SK-IIs globala marknadsföringskampanj. Tidsramen för studien sträcker sig från 2014.04.29 till 2017.02.-07 och teorierna som används för att analysera materialet är radikalfeministisk teori och teorin om nyhetsramar. De nyhetsramar som valdes för analysen är följande: ”Psykisk ohälsa som orsakas av fenomenet shengnü”, ”Äldre traditionella tankesätt i kontrast till ändring av attityder i dagens samhälle”, ”Hur kvinnan ska finna lyckan i livet” och ”Diskriminering och stigmatisering av shengnü”. Studiens slutsats är att fenomenet shengnü fortfarande är stigmatiserat och att kvinnorna utsätts för diskriminering på grund av gamla traditionella patriarkala maktstrukturer. Däremot växer en stark vilja hos de ogifta kvinnorna att frigöra sig från den rådande makthierarkin i samhället och även fast median har haft ett enormt inflytande dominerat av negativa attityder för shengnü syns en feministisk rörelse växa fram och uppmuntra kvinnorna till frihet och självständighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)